Corona informatiebrief 27 januari 2022

in PDF: Corona-informatiebrief 27 januari 2022

Zeist/Leusden, 27 januari 2022

Beste medeparochianen,

Goed nieuws! Ondanks het feit dat we nog niet van corona af zijn en voorzichtigheid geboden blijft,
zullen we, in lijn met de berichten van de Rijksoverheid, per direct gaan versoepelen.

LITURGIE
Vieringen op zaterdagavond
Met ingang van zaterdag 29 januari 2022 mag er ook weer op zaterdagavond worden gevierd.

Uitreiken communie
De voorganger reikt de communie uit met een pincet of met goed gereinigde handen. Hij/zij gebruikt
daarbij het communiescherm en een mondmasker type 2. Het uitreiken van de communie kan ook
zonder communiescherm, dan wordt een FFP2 masker gedragen.
De voorganger kan, indien nodig, een lector of vrijwilliger aanwijzen om te assisteren. Ook de
assistent reinigt de handen en draagt een FFP2 masker. De locatieraad draagt hier zorg voor. Zijn er
géén FFP2 maskers aanwezig, dan kan de voorganger géén assistent aanwijzen en reikt hij/zij de
communie uit vanachter het communiescherm. De verantwoordelijkheid in deze ligt bij de
voorganger.

Tongcommunie is nog niet toegestaan.

Koorzang en samenzang zijn weer mogelijk
• Koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren. Zingen tijdens vieringen is weer toegestaan, mits
er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in
zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw (dus bijv. een
parochiecentrum) gelden de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het
verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. We vertrouwen erop dat de
locatieraad hierop toeziet.
• Samenzang is weer toegestaan.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, toch willen we dat bij
kinderkoren wel dringend adviseren.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Vieringen en activiteiten tot 22.00 uur
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.

Ventileren
Voorafgaand aan een viering moet er minstens een half uur goed geventileerd worden, dat wil
zeggen: 2 ramen/deuren tegen elkaar open. We beseffen dat er veel warmte verloren gaat maar dat
is de enige manier om veilig te kunnen samenkomen. Ook tijdens en na de viering blijft ventilatie van
belang.

Anderhalve meter
Het spreekt voor zich dat we in alle ruimten, zoals kerk, parochiecentrum en sanitaire voorzieningen,
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Beperk in de sacristie de inloop van verschillende
medewerkers, zodat ook daar 1.5 m. afstand kan worden gehouden. De misdienaars kunnen na het
omkleden alvast in de kerk gaan zitten.

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het maximum aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum is gelijk aan het aantal personen dat
maximaal op anderhalve meter van elkaar in die ruimte kan samenkomen. Dit geldt voor alle
vieringen (ook uitvaarten, huwelijken en doopvieringen) en bijeenkomsten. Vermeld, voor het
gemak, in de parochiecentra het maximaal aantal aanwezigen op de deur van de ruimte.

Bij alle bewegingen door de ruimte (zoals kerk, sacristie, parochiecentrum, sanitaire voorzieningen)
dragen we een mondkapje.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten
Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door
meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Alle bijeenkomsten moeten worden aangemeld bij de beheerder/locatieraad; dit dient tevens als
registratie (gegevens van één contactpersoon zijn voldoende).

Koffiedrinken en maaltijden alleen buiten
Koffiedrinken en maaltijden voor of na een viering zijn binnen niet toegestaan, ook niet na een
uitvaart. Buiten mag het wel. Bij gebruik van een tent staan drie zijden van de tent open.

Gebruik kerk of parochiecentrum door derden
Verhuur/gebruik van het parochiecentrum aan/door derden is toegestaan. Daarbij houden
huurders/gebruikers zich aan de maatregelen van de parochie. De huurders/gebruikers zijn zelf
verantwoordelijk voor zowel het naleven hiervan, de parochie is niet aansprakelijk.

Essentieel blijft het volgende
• Voor iedereen geldt: bij verkoudheidsklachten, blijf thuis. Ook als je negatief getest bent.
• Alle hygiëneregels blijven gehandhaafd (mondkapjes, handen wassen)
• Goed ventileren is essentieel.
• Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Ik hoop dat we elkaar blijven vasthouden…

Met u ben ik ontzettend blij dat er opnieuw versoepelingen mogelijk zijn in de maatschappij en ook
in de kerk. En dan de open deur: natuurlijk blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid heel belangrijk. Ik
merk in gesprekken met mensen dat er vele, soms heel uiteenlopende meningen, visies en ook
gevoelens zijn rondom corona en alle maatregelen. In sommige gevallen raken mensen en families
soms pijnlijk verwijderd van elkaar. Als maatschappij, maar uiteraard ook in ons parochieleven hoop
ik dat we telkens weer begrip voor elkaar proberen te vinden ook al is dat soms moeilijk. We zijn het
helemaal niet gewend om geknecht te worden en beperkt in ons doen en laten. Namens pastoraal
team en parochiebesturen wil ik daarom ook nu weer heel veel waardering en respect uitspreken
voor de wijze waarop we in onze geloofsgemeenschappen zijn omgegaan met beperkingen. En
respect voor de wijze waarop mensen soms heel creatief zijn geweest om toch nabij te kunnen zijn.

Laten we elkaar vasthouden…, de band van ons geloof is niet besmettelijk. Of toch wel?… op een
goede manier….hoop ik dat we elkaar blijven inspireren en bemoedigen, wetend en beseffend dat
het Christus is die ons nooit zal loslaten. Het ga u allen bijzonder goed!
Namens parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas, en namens het pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann