Vespers in de Advent Hoevelaken

Liturgie voor het oecumenisch avondgebed in de Adventstijd van 2021
In de Eshof Zondag aanvang 16.00 uur

Van (n)u is de toekomst?

Inleiding op het avondgebed
Als jaarthema voor 2021-2022 koos de PKN voor ‘Van U is de toekomst’. Scriba René de Reuver schrijft daarover: “Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.”
“‘Van U is de toekomst’, want ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Als vespergroep kiezen we voor een kleine variatie op dit thema: ‘Van (n)u is de toekomst?’ ‘Nu’ – omdat wij zelf een keuze hebben in wat we nu doen, laten en denken. En een vraagteken – omdat ook daarbij de vraag is wat we zelf kunnen sturen en wat niet. Wat voor impact heeft deze tijd op onszelf? Op anderen?
Wat zijn de juiste prioriteiten om voor te kiezen? Wat voor keuzes hebben wij?
Hoe kunnen we doen waar het in de Adventstijd om gaat: toegroeien naar het licht?
Elk van de voorgangers in de vespers zal hier op eigen wijze over nadenken.
Daarnaast zijn de vespers momenten van verstilling middenin ons drukke leven. We nemen even de tijd om tot rust te komen door stil te zijn, te luisteren naar muziek, te zingen en te bidden. We keren ons naar binnen om de weg te vinden naar het licht.

Muziek

vg Hier zijn wij, God
verzameld in de lichtkring van uw liefde.
allen Wees met ons – Immanuël!
vg Hoor, iemand roept:
allen bereid in de woestijn een weg,
vg effen in de wildernis een pad,
allen want hij komt, Jezus de Christus!

openingslied: ‘Als alles duister is’
(t. onbekend, m. Jacques Berthier; Liedboek 598)
We zingen het driemaal. Intussen wordt het licht van de adventskaars(en) ontstoken.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Op elke Adventszondag klinkt een Bijbellezing of een andere meditatieve tekst. De voorganger spreekt er enkele woorden bij.
Eerste advent 28 november Als alles anders gaat Lucas 2, 1-5

Tweede advent 5 december Sint Nicolaas en Jacobus 2, 14-20

Derde advent 12 december De Messias werd een vluchteling, Matt 25,35
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is?
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.

Vierde advent 19 december
Lied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’: lied 462
(t. Henk Jongerius, m. London 1863 – Goldschmidt)

Eerste Advent: vers 1,2 en 3
Tweede Advent: vers 1,2 en 4
Derde Advent: vers 1,2 en 5
Vierde Advent: vers 1,2 en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen levenslang gebroken zijn?
2. Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?
3. Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.
4. Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.
5. Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.

Voorbeden
vg Hij heeft zijn engelen uitgezonden
allen om je te behoeden op al je wegen.
vg Zij zullen je op handen dragen,
allen aan een steen zal je voet zich niet stoten. (psalm 91)
We zingen driemaal de acclamatie ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’
(t. en m. onbekend)

De Koning zal zeggen:
…want ik leed honger
en ge hebt me te eten gegeven,
ik leed dorst en ge hebt me laten drinken,
ik was een vreemdeling
en ge hebt me in uw samenkomst gebracht,
naakt en ge hebt me iets omgeworpen,
ik werd ziek en ge hebt naar me omgezien,
ik was onder bewaking
en ge zijt tot mij gekomen!

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mijn hart voor uw liefde o Heer.

De voorganger spreekt enkele gebeden uit. Tussen de gebedsintenties in is het stil.
Na de gesproken gebeden kan ieder hardop of in zichzelf een gebedsintentie uitspreken en daarbij een kaarsje aansteken.
Tenslotte zingen we opnieuw driemaal ‘Jezus, U bent…’, gevolgd door het gezamenlijk gesproken Onze Vader:

allen Onze Vader, die in de hemel zijt
uw Naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Zegenbede
vg Behoed ons, zegen ons en bewaar ons, Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
allen om elkaar te bewaren, te zegenen en te behoeden. Amen.

Lied: ‘Die ons schiep’: lied 266 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)
1. Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
overmant
houdt in de holte
van uw hand,
2. die ons zoekt
3. Die ons hoedt
4. ken ons hart,
5. Kom tot ons in het duister, in de schaduw, zo onrustig, als de morgen.
die ons de dag hebt onder uw vleugels vol van zichzelf Ga over ons op
toegezegd, toegedekt, is het verblind, als het licht.
spreek in de stilte liefde, die ons tot totdat het rust in Zegen ons met
tot uw knecht. leven wekt, U weer vindt. uw aangezicht.

Muziek

Collecte bij de uitgang: voor de Voedselbank Nijkerk.
Voorgangers en musici:
28 november: Lieske Duim en Dinie Jager
5 december: Linda de Wals en Simon Drost
12 december: Simon Drost en Erik van Veelen
19 december: Cees Otte en Dinie Jager
Wilt u dit boekje tot en met 19 december in de Eshof laten liggen? Dan kan het opnieuw gebruikt worden.