Bezinning door Rini Bouwman 17 april 2022

KORTE BEZINNING PAASZONDAG; 17 APRIL 2022

Handelingen 10,34a.37-43     Kolossenzen 3,1-4      Johannes 20,1-9

We vieren deze zondag het Hoogfeest van Pasen. We vieren dat onze Heer, Jezus Christus uit de doden is opgestaan. In de eerste lezing, uit de Handelingen van de apostelen , horen we Petrus vertellen over wat Jezus allemaal gedurende zijn leven gedaan heeft. En hij vertelt ook dat God Jezus op de derde dag na zijn dood heeft doen opstaan.

In het evangelie horen we iets over dat laatste. Maria Magdalena komt bij het graf van Jezus en ziet dat de grafsteen is weggerold. Ze loopt snel naar Petrus en Johannes (genoemd in het verhaal als “de door Jezus beminde leerling”). Petrus loopt naar het graf, ziet zwachtels liggen, maar gaat niet naar binnen. Johannes doet dat wel en het staat er zo mooi in de tekst:                   “ Johannes zag en geloofde”. Wat in de tekst daarop volgt is ook spannend: “Want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij (Jezus) uit de doden moest opstaan.”

Blijkbaar is het niet zo vanzelfsprekend om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de doden. Dat ondanks het feit, dat Jezus dat al aangekondigd had. En dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd. Vanuit ons geloof echter mogen wij erop vertrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij, die als Zoon van God als mens op aarde gekomen was om ons God te leren kennen, heeft de dood overwonnen. Na nog na zijn Opstanding een aantal keren verschenen te zijn, keert Hij uiteindelijk terug naar de Vader.

Jezus is opgestaan uit de dood. Daarmee mogen ook wij geloven, dat onze dood niet het einde is. Hoe we verder leven na onze dood weten we niet, maar we mogen erop vertrouwen dat wij geborgen blijven in de hand van God.

Maar er zit nog een andere kant aan de opstanding van Jezus. We ontsteken met Pasen de Paaskaars, het teken van de opgestane Heer. Hij brengt licht in onze wereld. Daar waar het duister is, brengt Hij licht. Het is een teken van hoop voor onze wereld. Voor onze grote wereld, voor onze kleine wereld, voor onszelf. Steeds weer mogen wij erop vertrouwen, dat Hij bij ons is. Dat Hij licht brengt waar het donker is. Zalig Pasen voor iedereen.
En laten we een beetje op elkaar letten.

GEBED.
Goede God,
U heeft uw Zoon Jezus met menselijkheid bekleed.
Hij heeft ons de Blijde Boodschap verkondigd
en is daaraan tot het einde toe trouw gebleven.
Wij vragen U:
Geef ons de kracht om Jezus te volgen
en Hem in ons leven trouw te blijven.
Zo werkend aan zijn Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Amen.

Met deze overdenking voor Paaszondag is de tijd gekomen om te stoppen met deze overdenkingen. De kerken zijn immers weer zonder beperkingen open. Dank voor de aandacht, die u aan deze overdenkingen besteed heeft. Dank ook voor de reacties op deze overdenkingen. Alle goeds voor iedereen.