Corona en collecteren

In de Lucasbrief van september/oktober, die u bij deze Catharinfo hebt gekregen, staat een artikel van de penningmeester van onze parochie. Leest u dat artikel vooral. Hij neemt een voorschot op digitaal collecteren en doet een oproep om een extra bijdrage te doen aan de kerk. Het bankrekeningnummer van onze geloofsgemeenschap vindt u aan het eind van deze Catharinfo. Ook op onze locatie drogen als gevolg van de coronamaatregelen de opbrengsten van de collectes op. De vaste kosten van onze gebouwen en de kosten voor bijvoorbeeld drukwerk lopen wel gewoon door.

Onder normale omstandigheden houden wij tijdens onze vieringen 2 collectes. Het houden van een collecte tijdens een viering heeft een diaconale/pastorale betekenis: het delen van gaven onder elkaar. Tijdens onze vieringen is de collecte in de kerk voor een pastoraal doel (kaarsen, rouwtelefoon, altaarversiering, koffie na de viering, kerstattentie ouderen, toerusting eigen voorgangers, enz.). De collecte bij de uitgang bestemmen wij voor facilitaire zaken (onderhoud kerk en pastorie, energiekosten, administratie, kopieerkosten, enz.) en eventueel voor een doel dat door het bisdom is aangewezen (Memisa, Missieweek, Willibrordzondag, enz.). Over het algemeen brengen de collectes in de kerk meer op dan die aan het einde van de viering bij de deur. Daarom worden voor hele speciale doelen (Vastenactie, Vredesweek, Adventsactie) de collectes omgedraaid. Voor deze doelen wordt in de kerk gecollecteerd.

Volgens het protocol mag er in de coronaperiode niet worden gecollecteerd tijdens de viering. Daarom worden vanaf de komende viering 2 collectemanden bij de uitgang gezet. Eén voor de kerkcollecte en één voor de deurcollecte. Wij bevelen die collectes van harte aan.

Ed van der Heijden, penningmeester