In PDF: Corona-informatiebrief 25 februari 2022

Zeist/Leusden, 25 februari 2022

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de verplichtingen om 1.5 meter
afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Er geldt dus géén
maximale capaciteit meer. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden verder
versoepeld. Enkele aandachtspunten zetten we hieronder op een rijtje.

Aswoensdag
Voor het uitdelen van het askruisje draagt de pastor een mondkapje. Er kan gekozen worden voor
het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd.

Uitreiken communie
• Degene die de gaven aandraagt naar het altaar of de ciborie uit het tabernakel haalt, zorgt voor
gedesinfecteerde handen.
• De ciborie/communieschaal wordt, wanneer deze op het altaar staat, afgedekt met een
corporale.
• De voorganger reinigt vooraf grondig zijn handen, alvorens hij de communie gaat uitreiken.
• Alleen de voorganger kan iemand aanwijzen die hem/haar assisteert, bijvoorbeeld een
concelebrant of lector. Ook hij/zij reinigt vooraf grondig zijn/haar handen.
• Degene die de communie uitreikt, draagt een mondkapje.
• Uit hygiënisch oogpunt drinkt alleen de priester uit de kelk.
• Tongcommunie is toegestaan. Mocht degene die de communie uitreikt de mond/lippen/tong van
de ontvanger raken, dan reinigt hij/zij daarna opnieuw de handen.
• Het communiescherm en – pincet hoeven niet meer te worden gebruikt. Vriendelijk verzoek om
deze wel zorgvuldig te bewaren.

Gebruik wijwater
Wijwater mag weer op de normale wijze worden gebruikt. De wijwaterbakjes kunnen worden gevuld,
ververs het water hierin regelmatig.

Koffiedrinken en maaltijden weer mogelijk
Koffiedrinken na de viering en het nuttigen van maaltijden zijn weer toegestaan. Gebruik bij voorkeur
nog voorverpakte melk, suiker en koekjes.

Handcontact vermijden bij vredeswens en collecte
De pandemie is nog niet voorbij. De regels van de overheid ter vermijding van handcontact, worden
door de bisschoppen overgenomen. Dat betekent dat:
• gelovigen elkaar nog géén hand geven bij de vredeswens;
• er aan het eind van de viering bij de deur wordt gecollecteerd of er gebruik gemaakt wordt van
de Givt-app.
En verder: registreren, desinfecteren, ventileren
• is registreren niet meer nodig;
• wordt bij binnenkomst van kerk of parochiecentrum de mogelijkheid geboden om de handen te
kunnen desinfecteren;
• blijft ventilatie van groot belang.

Rekening houden met elkaar
We willen, samen met onze bisschoppen, benadrukken dat het nodig is om ons nog steeds aan de
bekende adviezen te houden die verspreiding van het virus aantoonbaar beperken (hygiëneregels,
geen handen schudden, ventileren en thuisblijven bij verkoudheidsklachten). Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die, omwille van bijv. een kwetsbare gezondheid, afstand willen houden
en/of een mondkapje dragen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie
veilig mee kan vieren.

Dank en waardering!
Terwijl we deze corona-informatiebrief schrijven hoor ik dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. De
dialoog heeft het op dit moment helaas nog niet gewonnen. Ik zou met u willen bidden “dat de
leiders met Gods Geest wijsheid en inzicht mogen ontvangen, opdat ze welgemeend naar wegen
zoeken om vrede te bevorderen.” Er zal helaas altijd wel iets zijn dat ons in de greep houdt, of het nu
een pandemie is, of oorlog(dreiging). Wat ik wel heb geleerd in de afgelopen twee jaren hoe
belangrijk het is dat we elkaar blijven vasthouden. Dat we elkaar moed en vertrouwen blijven
inspreken.

Ik wil namens de parochiebesturen en het pastoraal team heel veel waardering uitspreken voor de
zorgvuldigheid waarmee u in de afgelopen twee jaren bent omgegaan met de corona-voorschriften.
Ondanks het verschil in mening en visie stond bij ons altijd het belang van de gezondheid voorop.
Maar het was een moeilijke tijd voor veel mensen in veel verschillende situaties. Van harte hoop ik
dat in alle opzichten in onze wereld het licht sterker mag zijn dan de duisternis. Laten we ons
daarvoor blijven inzetten, en niet te vergeten: laten we voor elkaar blijven bidden. Het ga u allen
bijzonder goed en heel graag tot ziens!

Hartelijke groet namens parochiebesturen en pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann

In PDF: Corona-informatiebrief 27 januari 2022

Zeist/Leusden, 27 januari 2022

Beste medeparochianen,

Goed nieuws! Ondanks het feit dat we nog niet van corona af zijn en voorzichtigheid geboden blijft,
zullen we, in lijn met de berichten van de Rijksoverheid, per direct gaan versoepelen.

LITURGIE
Vieringen op zaterdagavond
Met ingang van zaterdag 29 januari 2022 mag er ook weer op zaterdagavond worden gevierd.

Uitreiken communie
De voorganger reikt de communie uit met een pincet of met goed gereinigde handen. Hij/zij gebruikt
daarbij het communiescherm en een mondmasker type 2. Het uitreiken van de communie kan ook
zonder communiescherm, dan wordt een FFP2 masker gedragen.
De voorganger kan, indien nodig, een lector of vrijwilliger aanwijzen om te assisteren. Ook de
assistent reinigt de handen en draagt een FFP2 masker. De locatieraad draagt hier zorg voor. Zijn er
géén FFP2 maskers aanwezig, dan kan de voorganger géén assistent aanwijzen en reikt hij/zij de
communie uit vanachter het communiescherm. De verantwoordelijkheid in deze ligt bij de
voorganger.

Tongcommunie is nog niet toegestaan.
Koorzang en samenzang zijn weer mogelijk
• Koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren. Zingen tijdens vieringen is weer toegestaan, mits
er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in
zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw (dus bijv. een
parochiecentrum) gelden de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het
verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. We vertrouwen erop dat de
locatieraad hierop toeziet.
• Samenzang is weer toegestaan.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, toch willen we dat bij
kinderkoren wel dringend adviseren.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Vieringen en activiteiten tot 22.00 uur
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.

Ventileren
Voorafgaand aan een viering moet er minstens een half uur goed geventileerd worden, dat wil
zeggen: 2 ramen/deuren tegen elkaar open. We beseffen dat er veel warmte verloren gaat maar dat
is de enige manier om veilig te kunnen samenkomen. Ook tijdens en na de viering blijft ventilatie van
belang.

Anderhalve meter
Het spreekt voor zich dat we in alle ruimten, zoals kerk, parochiecentrum en sanitaire voorzieningen,
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Beperk in de sacristie de inloop van verschillende
medewerkers, zodat ook daar 1.5 m. afstand kan worden gehouden. De misdienaars kunnen na het
omkleden alvast in de kerk gaan zitten.

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het maximum aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum is gelijk aan het aantal personen dat
maximaal op anderhalve meter van elkaar in die ruimte kan samenkomen. Dit geldt voor alle
vieringen (ook uitvaarten, huwelijken en doopvieringen) en bijeenkomsten. Vermeld, voor het
gemak, in de parochiecentra het maximaal aantal aanwezigen op de deur van de ruimte.

Bij alle bewegingen door de ruimte (zoals kerk, sacristie, parochiecentrum, sanitaire voorzieningen)
dragen we een mondkapje.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten
Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door
meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Alle bijeenkomsten moeten worden aangemeld bij de beheerder/locatieraad; dit dient tevens als
registratie (gegevens van één contactpersoon zijn voldoende).

Koffiedrinken en maaltijden alleen buiten
Koffiedrinken en maaltijden voor of na een viering zijn binnen niet toegestaan, ook niet na een
uitvaart. Buiten mag het wel. Bij gebruik van een tent staan drie zijden van de tent open.

Gebruik kerk of parochiecentrum door derden
Verhuur/gebruik van het parochiecentrum aan/door derden is toegestaan. Daarbij houden
huurders/gebruikers zich aan de maatregelen van de parochie. De huurders/gebruikers zijn zelf
verantwoordelijk voor zowel het naleven hiervan, de parochie is niet aansprakelijk.

Essentieel blijft het volgende
• Voor iedereen geldt: bij verkoudheidsklachten, blijf thuis. Ook als je negatief getest bent.
• Alle hygiëneregels blijven gehandhaafd (mondkapjes, handen wassen)
• Goed ventileren is essentieel.
• Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Ik hoop dat we elkaar blijven vasthouden…

Met u ben ik ontzettend blij dat er opnieuw versoepelingen mogelijk zijn in de maatschappij en ook
in de kerk. En dan de open deur: natuurlijk blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid heel belangrijk. Ik
merk in gesprekken met mensen dat er vele, soms heel uiteenlopende meningen, visies en ook
gevoelens zijn rondom corona en alle maatregelen. In sommige gevallen raken mensen en families
soms pijnlijk verwijderd van elkaar. Als maatschappij, maar uiteraard ook in ons parochieleven hoop
ik dat we telkens weer begrip voor elkaar proberen te vinden ook al is dat soms moeilijk. We zijn het
helemaal niet gewend om geknecht te worden en beperkt in ons doen en laten. Namens pastoraal
team en parochiebesturen wil ik daarom ook nu weer heel veel waardering en respect uitspreken
voor de wijze waarop we in onze geloofsgemeenschappen zijn omgegaan met beperkingen. En
respect voor de wijze waarop mensen soms heel creatief zijn geweest om toch nabij te kunnen zijn.
Laten we elkaar vasthouden…, de band van ons geloof is niet besmettelijk. Of toch wel?… op een
goede manier….hoop ik dat we elkaar blijven inspireren en bemoedigen, wetend en beseffend dat
het Christus is die ons nooit zal loslaten. Het ga u allen bijzonder goed!
Namens parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas, en namens het pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann

In PDF: Corona-informatiebrief 11 januari 2022

Zeist/Leusden, 11 januari 2022

Beste medeparochianen

In onze vorige brief waarin we de sluiting van de kerken voor de drie weekenden rond kerst en de
jaarwisseling hebben aangekondigd, spraken wij de hoop uit dat we wellicht per 16 januari a.s. weer
fysiek samen zouden kunnen komen om te vieren. We willen jullie bedanken voor de getoonde
flexibiliteit en inzet in deze moeilijke periode, en begrip voor dat moeilijke besluit.

Het bijwonen van vieringen weer mogelijk

We zien nu inderdaad, dat de boostercampagne zodanig is gevorderd dat de meeste mensen die
onze kerken bezoeken, deze boostervaccinatie inmiddels hebben ontvangen. Hoewel de
besmettingscijfers nog steeds oplopen en voorzichtigheid zeker geboden blijft, achten wij het toch
verantwoord om nu inderdaad per 16 januari a.s. de kerken weer te openen, volgens het protocol
dat we hieronder beschrijven.

Mochten een locatieraad en pastoraatsgroep het niet zien zitten om het toelaten van mensen bij
vieringen op een veilige manier te organiseren, dan hoeft dat voorlopig niet. In dat geval vragen we
de locatieraden om voor 14 januari a.s. dit te laten weten aan Maico Kramer,
m.kramer132@chello.nl.

De belangrijkste maatregelen nog even op een rij:
• Zolang er een avondlockdown is, zijn er alleen vieringen overdag.
• Bij een reguliere viering zijn maximaal 50 personen op 1.5 meter toegestaan, reserveren is
noodzakelijk.
• Voor uitvaarten geldt een uitzondering van max. 100 personen op anderhalve meter (dus in
onze gebouwen de maximale capaciteit op anderhalve meter).
• Geen samenzang, geen koorzang, aantal koorzangers is max. 4 en als de dirigent meezingt 3.
• Er zijn geen koorrepetities, alleen de cantoresgroep mag oefenen met max. 4 personen.
• Ook in deze wintertijd moet er geventileerd worden, ramen/deuren staan tegen elkaar open.
• Tijdens de viering moet de heteluchtverwarming uit, radiatoren mogen aanblijven.
• De parochiecentra zijn alléén open voor uitvaartgesprekken en pastorale gesprekken.
• Alle activiteiten en vergaderingen vinden online plaats of worden opgeschort.
• Er is geen koffiedrinken, ook niet buiten.
• Alle andere bestaande maatregelen blijven van kracht: de anderhalve meterregel, het
placeren, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de
basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Het pastorale programma afstemmen op de pandemie

We zijn ons ervan bewust dat we de komende jaren met name in de koude maanden te maken zullen
krijgen met besmettingsgolven. Het is demotiverend wanneer we steeds activiteiten moeten
afzeggen of uitstellen. Daarom zal het pastoraal team in samenwerking met de pastoraatsgroepen
gaan kijken hoe we het pastorale aanbod kunnen aanpassen aan de pandemie, waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan het aanbieden van najaars- en winteractiviteiten in de lente en zomer.

Voor eventuele vragen is Maico Kramer beschikbaar via: m.kramer132@chello.nl.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen. We gaan sámen vol goede moed het
nieuwe jaar in, waarbij ik jullie van harte Gods zegen toewens,
Namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,
Pastoor Harrold Zemann

In PDF:  Corona-informatiebrief 21 december 2021

Zeist/Leusden, 21 december 2021

Beste medeparochianen,

Met pijn in ons hart: kerken gaan drie weken dicht, wel online vieren
Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december jl. hebben de Nederlandse
bisschoppen gistermiddag besloten, dat onder bepaalde voorwaarden kleine groepen gelovigen
samen kunnen komen voor de liturgie. Het pastoraal team en de beide parochiebesturen vinden het
nu niet verstandig de ruimte die de bisschoppen geven te nemen. Dat doen we met pijn in ons hart.

We leggen dit in deze brief uit.
We sluiten de kerken voor de komende drie weekenden (24/25/26 december, 1/2 januari en 8/9
januari) Er zijn dus géén kerstvieringen, géén zondagsvieringen en géén vieringen doordeweeks. De
avondvieringen mochten al niet doorgaan. Er zijn wel online vieringen, op 24 december vanuit
Achterveld en vanaf 1e Kerstdag vanuit Leusden. Links naar de livestream-vieringen vindt u onderaan
deze brief.

De Mariakapellen kunnen openblijven.

Perspectief: we hopen 16 januari de deuren weer te openen
Op zondag 16 januari hopen we weer fysieke vieringen te kunnen houden, één en ander uiteraard
afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en de prognoses van het RIVM.

Doorgeven van misintenties
Misintenties voor de vieringen kunnen worden doorgegeven aan secretariaat@stlucas.nu.
• misintenties voor 24/25/26 december: uiterlijk donderdag 23 december 12.00 uur;
• misintenties voor 1/2 januari: uiterlijk woensdag 29 december 12.00 uur;
• misintenties voor 8/9 januari: uiterlijk woensdag 5 januari 12.00 uur.

Waarom dit besluit van het pastoraal team en de beide parochiebesturen?

We nemen dit besluit met pijn in het hart, omdat we beseffen dat parochianen en wij allen, juist in
deze moeilijke tijd uitgezien hebben naar een Kerstmis sámen.

Toch kiezen we voor het sluiten van de kerken tot genoemde datum, omdat:
• er nu nog veel onzekerheid is over de omikronvariant, misschien valt het mee, daar hopen we op
maar we weten het niet. We willen in deze fase van de pandemie, niet bijdragen aan extra
reisbewegingen en extra contactmomenten, dus extra risico’s op besmetting van mensen;
• we willen onze medewerkers, vrijwilligers en mede-parochianen beschermen tegen besmetting;
• we vinden een eenduidig en helder besluit belangrijk voor de onderlinge solidariteit van de 15
gemeenschappen van onze parochies, en voor de uitvoerbaarheid;
• we deel uit maken van een samenleving en hierin solidair zijn met andere sectoren, organisaties
en met onze medeburgers. We laten ons niet voorstaan op een uitzonderingspositie die we
hebben vanwege de wet op vrijheid van godsdienst. Voorzitter Jaap Smit van het CIO
(overlegorgaan van de kerkelijke genootschappen en minister Grapperhaus inzake corona) zegt
tegen de kerken in Dagblad Trouw: “Je kunt niet zeggen: wij gaan onze goddelijke gang”;
• dit besluit overeenkomt met de overwegingen en besluiten tijdens eerdere lockdowns; die lijn is
wijs gebleken. Wel is er in ieder geval één verschil: de vaccinatiegraad is hoog en de
boostercampagne komt nu op gang. Dat geeft hoop.

Sluiting parochiecentra
Alle parochiecentra sluiten en zijn alleen toegankelijk voor pastorale gesprekken zoals uitvaartgesprekken.
Dat betekent dat alle overige bijeenkomsten en vergaderingen alleen online
door mogen gaan. We komen niet fysiek bij elkaar. Ook koorrepetities zijn helaas niet mogelijk.

Aantal aanwezigen bij uitvaart en doopsel gewijzigd
Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn op anderhalve meter, conform de
voorschriften van de Rijksoverheid. Bij het dopen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.

Pastorale zorg en bezoekwerk kan doorgaan
Pastores zijn beschikbaar voor pastorale gesprekken, zij maken een persoonlijke afweging over wat
mogelijk is. Uitvaartgesprekken vinden plaats in het parochiecentrum, niet bij mensen thuis.
Bezoekwerk dat niet kan wachten mag doorgaan, vrijwilligers houden zich aan de maatregelen van
de Rijksoverheid.

Communiceren in de locatie
We zijn ons ervan bewust dat het allemaal kort dag is en dat dit veel extra werk oplevert. Hopelijk
lukt het om mensen persoonlijk te informeren dat de viering waarvoor zij zich hadden aangemeld
niet door kan gaan. We begrijpen ook de teleurstelling die dat met zich meebrengt.
Aan de locatieraden en pastoraatsgroepen de vraag om de vrijwilligers in te lichten over dit besluit.

Tot slot
We hadden graag allemaal gezien dat het anders zou zijn, het valt ons als pastoraal team en
parochiebesturen dan ook zwaar om deze keuze te maken, maar veiligheid en solidariteit moeten nu
zwaarder wegen. Tegelijk voelen we dat het licht van Kerstmis ons allen verlicht, doordat we ons
verbonden weten met het Kind in de kribbe, God die onder ons is komen wonen. Laten we elkaar
vasthouden en bidden om betere tijden.

Zalig Kerstfeest,
Namens pastores en besturen,
Pastoor Harrold Zemann

Links naar de livestream-vieringen:
• Voor de vieringen in de St. Josephkerk in Zeist, klik hier.
• Voor de vieringen in de St. Jozefkerk in Leusden, klik hier (vanaf 1e
kerstdag)
• Voor de vieringen in de St. Jozefkerk in Achterveld, klik hier. (Kerstavond

Coronanieuws in PDF: Corona-informatiebrief 3 december 2021_

Zeist/Leusden, 3 december 2021

Beste medeparochianen,

Misschien hebben jullie het al via de media vernomen, de Nederlandse bisschoppen hebben besloten
de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie.

Geen bijeenkomsten én vieringen ná 17.00 uur, ook niet op Kerstavond

Het besluit om met Kerstmis tussen 17.00 uur en 5.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat
de bisschoppen en ook ons zeer aan het hart. De kerk mag geen bron van besmetting zijn. Zij willen
met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de ‘kerstnachtvieringen’ zouden
gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te
realiseren met meerdere vieringen op één avond. Ook buitenactiviteiten tussen 17.00 en 05.00 uur
zijn niet toegestaan. De kinderkerstvieringen op kerstavond vervroegen we niet, omdat ook dan de
toeloop nog steeds groot kan zijn en we ook niet de randen willen opzoeken.

Streamen vanuit de eucharistische centra
Op Kerstavond zullen om 20.00 uur twee eucharistievieringen worden gestreamd, vanuit Zeist en
Achterveld. Bij deze viering worden geen bezoekers toegelaten en zullen enkele koorzangers de
viering ondersteunen. Alle overige kerken blijven gesloten.
Op Eerste Kerstdag zijn alle kerken wel open en kan er zowel fysiek als via de livestream worden
meegevierd. Voor het fysiek bijwonen van een viering moet een plaats worden gereserveerd.

Extra aanbod tijdens de Kerstdagen
In overleg met de locaties kijken we of er op zondag Tweede Kerstdag, het feest van de Heilige
Familie, een extra vieringenaanbod kan zijn zodat mensen die op Eerste Kerstdag geen plaats hebben
op Tweede Kerstdag kunnen gaan. Het aanbod in de locaties wordt lokaal en via onze
parochiewebsites kenbaar gemaakt. Voor optimale ventilatie moet er minstens 3 uur tussen de
aanvangstijden zitten.

Vooraf aanmelden in alle kerken op Eerste- en Tweede Kerstdag
Omdat we kunnen verwachten dat er meer mensen naar de kerk willen gaan dan op een gewone
zondag, vragen we jullie voor beide Kerstdagen een reserveringssysteem op te zetten. Dat geldt
zowel voor vieringen als voor (kinder)activiteiten zoals Kindje Wiegen. Willen jullie aan het
secretariaat (secretariaat@stlucas.nu) doorgeven hoe er gereserveerd kan worden, dan zetten we
dat op de website. Alvast hartelijk bedankt daarvoor.

Draaiboek voor activiteiten op Eerste- en Tweede Kerstdag
Voor alle vieringen en activiteiten (zoals Kindje Wiegen) geldt dat die overdag op Eerste- of Tweede
Kerstdag kunnen doorgaan (tot 17.00 uur). Naast reserveren is placeren nodig. Doorloopactiviteiten
en workshops kunnen niet, omdat het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Omdat het niet bij
het karakter van de kerk past, vragen we geen coronatoegangsbewijs. Na afloop kan er tot uiterlijk
17.00 uur, alleen buiten, iets gedronken worden. Net als vorig jaar vragen we een draaiboek van de
kerstactiviteiten (anders dan de reguliere kerstvieringen) op te sturen naar Maico Kramer
(bestuursverantwoordelijke voor de veiligheid in de gebouwen): m.kramer132@chello.nl. Voor
vragen kunnen jullie ook bij hem terecht. Hij denkt graag mee.

Hoopvol vooruitzien
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet,
incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te
kunnen vieren. Wij spreken samen met de bisschoppen onze grote dankbaarheid en waardering uit
voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. De Advent is een periode van hoopvol
vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de
moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’
geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen
geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de

Verlosser gegeven is.
Pastoor Harrold Zemann

Coronanieuws in PDF: Corona-informatiebrief 29 november 2021

Zeist/Leusden, 29 november 2021

Beste medeparochianen,

Tijdens de persconferentie van 26 november jl., zijn aanvullende strengere maatregelen bekend
gemaakt met als doel het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van
de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag
sterk te verminderen. We willen solidair zijn met de samenleving én gehoor geven aan de dringende
oproep van zowel minister Grapperhaus als premier Rutte aan de kerken.

Hieronder informeren we jullie over de aanvullende maatregelen die in ieder geval gelden tot 19
december 2021.

Zaterdagavondvieringen komen te vervallen

De zaterdagavondvieringen op 4, 11 en 18 december gaan niet door. Op zondagmorgen 5, 12 en 19
december zullen de vieringen in Zeist, Achterveld en Putten via livestream worden uitgezonden. De
aanvangstijden van deze vieringen zijn te vinden op onze websites.

Registreren voor een viering of bijeenkomst
Het heeft één locatie heel veel tijd gekost om gelovigen die aanwezig waren bij een viering te
achterhalen, i.v.m. een coronabesmetting van een bezoeker. Daarom verzoeken wij jullie om, zowel
bij vieringen als bij andere bijeenkomsten (voor zover deze fysiek plaatsvinden), de aanwezigen te
registreren.

Na 17.00 uur geen activiteit meer in onze kerken en parochiecentra

• Koorrepetities
Met ingang van vandaag, maandag 29 november, moeten koorrepetities om uiterlijk 17.00 uur
zijn afgelopen.

• Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen zoals concerten
Vergaderingen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien het toch gewenst is
om fysiek bij elkaar te komen, dan zijn deze vergaderingen/bijeenkomsten om 17.00 uur
afgelopen. Ook evenementen en concerten zijn om 17.00 uur geëindigd.

• Pastorale gesprekken, rouwgesprekken en avondwake
Voor pastorale gesprekken en rouwgesprekken die echt niet overdag of online kunnen
plaatsvinden, mag ’s avonds een afspraak worden gemaakt. Het komt nauwelijks meer voor maar
een avondwake na 17.00 uur kan voorlopig doorgaan.
Kerst

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de vieringen op kerstavond doorgang kunnen vinden. We
begrijpen dat het, vanwege alle voorbereidingen, fijn is wanneer hier zo snel mogelijk uitsluitsel over
komt. Hierover hopen wij jullie spoedig te kunnen informeren.
Houd moed en het Licht brandend in deze Adventstijd.
Pastoor Harrold Zeman

Coronanieuws in PDF: Corona-informatiebrief 23 november 2021

Zeist/Leusden, 23 november 2021

Beste medeparochianen,

We hadden allemaal verwacht dat het intussen beter zou gaan met corona in ons land. Helaas is het
tegendeel waar. Vorige week werd het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de
pandemie geregistreerd: ruim 23.000. De ziekenhuizen zijn overbelast, geplande zorg moet worden
afgeschaald, er is veel uitval onder zorgpersoneel. We willen er als parochie aan helpen bijdragen het
virus terug te dringen en de zorg niet verder te belasten. Ook willen we voorkomen dat we onze
kerken en parochiecentra moeten sluiten zoals een jaar geleden, daar zit niemand op te wachten. In
deze brief informeren we jullie over aanvullingen op de maatregelen.

1. ALGEMEEN
Aanmelden voor een viering?
Inmiddels is de 1,5 meter afstand opnieuw een wettelijke maatregel geworden. Dank aan alle
locatieraden, die het weer mogelijk gemaakt hebben onze kerken op 1,5 meter in te richten. We
adviseren de coronateams om mensen weer te placeren als het niet duidelijk is waar men mag zitten.
Daar waar meer mensen worden verwacht dan de maximale capaciteit op 1,5 meter afstand, is
vooraf aanmelden nodig. Registreren hoeft niet.

Tijdelijk binnen geen koffiedrinken en gezamenlijke maaltijden
Het samen koffiedrinken na een viering en het samen eten is een moment van ontmoeting, velen
zien daar een week naar uit. Helaas kan het samen koffiedrinken en/of eten binnen voorlopig niet
doorgaan.

Evenementen
Voor het organiseren van evenementen zijn regels opgesteld door de rijksoverheid. We verwijzen
hiervoor naar de website www.rijksoverheid.nl .

Uitvaartgesprekken in parochiecentrum
We mogen maximaal 4 gasten per dag ontvangen. Dat kan betekenen dat het uitvaartgesprek beter
in het parochiecentrum kan plaatsvinden dan bij mensen thuis.

Ontmoetingen beperken
Het thuiswerkadvies is aangescherpt: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. We adviseren
pastores en vrijwilligers zoveel mogelijk online te werken en waar dat niet kan of wenselijk is de
bijeenkomst of vergadering te verplaatsen naar het kerkgebouw of deze op te schorten.

2. CORONATOEGANGSBEWIJS
Er is veel te doen over de coronatoegangsbewijzen ofwel de QR-codes/coronapas. Hieronder geven
we weer hoe wij er als parochie mee omgaan. Bij gebruik van kerk/parochiecentrum moeten de
basismaatregelen in alle gevallen in acht worden genomen.

Géén coronatoegangsbewijs is nodig:
• voor het bijwonen van een viering (eredienst), welke viering dan ook;
• voor koorrepetities in het kerkgebouw en voor koorzang tijdens een viering. De zangers
houden 1.5 meter afstand tot elkaar en staan in zigzagformatie;
• voor alle kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in het parochiecentrum of kerkgebouw.

Wél is er een coronatoegangsbewijs nodig:
• voor koorrepetities die niet in een kerkgebouw plaatsvinden. De zangers houden 1.5 meter
afstand tot elkaar en staan in zigzagformatie;
• voor gebruik van kerk of parochiecentrum door derden of voor activiteiten die niets met
geloof te maken hebben.

De locatieraad is verantwoordelijk voor het organiseren van het checken van het
coronatoegangsbewijs. De ‘coronacheck’ (app) is te downloaden in de Apple App Store en
Google Play Store.

3. VENTILEREN
In de zomermaanden ging het goed met ventileren, we begrijpen dat met deze koudere maanden
ventileren niet prettig is. Ook is het niet zo duurzaam. Toch is ventileren noodzakelijk voor een veilig
samenkomen. Voor en na een viering/bijeenkomst/koorrepetitie moet er gespuid worden én tijdens
een viering/bijeenkomst/koorrepetitie moet er ook voldoende ventilatie zijn. We willen jullie met
klem vragen ramen/deuren tegen elkaar open te zetten, zodat er voldoende trek is. Warme kleding is
dan nodig, maar dan kunnen we toch veilig samenkomen.

4. KERSTMIS
We krijgen al vragen of de vieringen op kerstavond doorgaan. Op dit moment is het te vroeg om hier
iets over te kunnen zeggen maar we zullen jullie op de hoogte houden.
Bedankt voor jullie medewerking. We vragen de locatieraden om deze informatie door te sturen naar
alle betrokken werkgroepen en vrijwilligers. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten. We
zijn mensen van het Licht, ook in donkere en onzekere tijden als deze. Laten we bidden voor elkaar
en moed houden. Dat de Eeuwige ons daarin zegenen mag.
Pastoor Harrold Zemann

Coronanieuws in PDF: Corona-informatiebrief 5 november 2021

Beste medeparochianen,

Met ingang van  zaterdag 6 november, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle
verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. De beide parochies nemen hierin hun
verantwoordelijkheid en zullen opnieuw enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zo willen
we bijdragen aan het terugdringen van het virus, de kwetsbaren beschermen en de
zorgmedewerkers ontlasten.

We beseffen dat het kort dag is om onderstaande maatregelen dit weekend al geregeld te hebben,
maar we hopen dat het in de loop van volgende week in orde is. Als er hierbij ondersteuning nodig
is, horen wij dat graag.

1. ALGEMEEN
Basisregels
We moeten opnieuw aandacht vragen voor het naleven van de basisregels:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Was vaak en goed je handen
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen
• Zorg binnen voor frisse lucht door voldoende ventilatie

1,5 meter is een veilige afstand in onze kerken en parochiecentra
In de kerken wordt het advies “geef elkaar de ruimte” aangescherpt naar “1,5 meter is een veilige
afstand, bescherm jezelf én anderen”. In onze kerkgebouwen en parochiecentra houden we weer 1,5
meter afstand tot elkaar. Dat betekent dat locatieraden hun mensen vragen alle ruimtes weer op
deze afstand in te richten. Daar waar meer mensen worden verwacht dan de maximale capaciteit op
1,5 meter afstand is vooraf aanmelden nodig (vieringen en bijeenkomsten).

Koffiedrinken, maaltijden en bijeenkomsten
Samen koffiedrinken na een viering, of maaltijd houden met elkaar, kan alleen indien we 1,5 meter
afstand van elkaar kunnen houden. Dat geldt ook voor het samenkomen van werkgroepen.

Mondkapjes worden weer gedragen
Bij binnenkomst in de kerk of in parochiecentra, evenals bij verplaatsingen in de ruimte, dragen we
een mondkapje. Op de zitplaats mag het mondkapje af. Bij het ter communie gaan hoeft het
mondkapje niet op, maar geven we elkaar de ruimte en houden we 1,5 meter afstand van elkaar.

Handen desinfecteren
In de kerken en parochiecentra moeten desinfectiemiddelen zichtbaar aanwezig zijn.
Ventileren
Wees alert op voldoende en regelmatige toevoer van frisse lucht in ruimtes waar mensen bijeen
komen. De gewone verwarming mag aan, maar zoals bekend moet de luchtverwarming tijdens de
vieringen zijn uitgezet.

2. LITURGIE
Communieschermen worden weer gebruikt
De voorgangers (pastores en parochiële voorgangers) zullen weer achter een communiescherm de
communie uitreiken. Hiervoor kan het liturgisch pincet gebruikt worden, maar de hostie mag ook
met de vooraf gereinigde hand worden uitgereikt. Bij het uitspreken van ‘lichaam van Christus’
draagt de voorganger een mondkapje.

Goed reinigen van de ambo
Zowel de voorganger als de lector mogen gebruik maken van dezelfde microfoon en ambo. Als er
reinigingsdoekjes klaarliggen, kunnen zij zelf zorgdragen voor het tussentijds reinigen.

Het coronatoegangsbewijs
De overheid stelt vanaf a.s. zaterdag 6 november een coronatoegangsbewijs verplicht voor
koorleden van 18 jaar en ouder, bij deelname aan koorrepetities en uitvoeringen voor publiek.
Mogelijk heeft dit gevolgen voor de koorrepetities in onze kerken/parochiecentra. Zodra we hierover
concrete informatie hebben van het bisdom, zullen we jullie informeren. Tot die tijd houden ook
koorleden 1.5 meter afstand van elkaar en zingen zij in zigzagformatie.
Of een coronatoegangsbewijs nodig is voor overige activiteiten, is nog niet duidelijk.
Voor het bijwonen van een viering (eredienst), welke viering dan ook, mag er niet om een
coronatoegangsbewijs gevraagd worden.

3. EVENEMENTEN
St. Maartenspelen worden naar buiten verplaatst
Omdat deze bijeenkomsten niet alleen door kinderen maar ook door volwassenen (ouders en
grootouders) worden bezocht en er vanwege de aard van de samenkomst niet altijd de 1,5 meter
afstand kan worden gehouden, zullen evenementen zoals het St. Maartenspel naar het kerkplein of
de kerktuin worden verplaatst. We vragen hier niet om coronatoegangsbewijzen, omdat het aan de
liturgie verwant is.

Dank je wel!
We zijn er echt van bewust dat we weer voor grote uitdagingen staan, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat we op elkaars steun en aandacht kunnen rekenen.
Aan de locatieraden het verzoek om deze brief door te sturen naar alle werkgroepen die niet in de
verzendlijst zijn opgenomen.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle
inspanningen, en bidden we samen dat we met elkaar in deze spannende tijd in gesprek blijven, en
moeite doen elkaar te verstaan. Dat de Eeuwige ons daarin zegenen mag.
Met vertrouwen en goede moed gaan we op de ingeslagen weg verder. Heel hartelijk bedankt voor
alle goede zorgen.
Pastoor Harrold Zeman

Coronanieuws  in pdf: Corona-informatiebrief 14 oktober 2021

Beste medeparochianen,

In de vorige corona-informatiebrief, d.d. 23 september 2021, hebben we u geïnformeerd over enkele
versoepelingen. In deze brief komen daar nog een paar versoepelingen bij en brengen we een aantal
huidige maatregelen opnieuw onder de aandacht. Eerdergenoemde maatregelen die nu niet worden
gewijzigd, blijven van toepassing.

Basisregels Rijksoverheid blijven van kracht
We zijn blij dat activiteiten in de parochie weer doorgaan en aanmelden voor een viering niet meer
hoeft. We kunnen alleen samenkomen als het veilig kan, als we rekening houden met elkaar, ook met
de kwetsbaren onder ons. Houd u daarom aan de basisregels van de Rijksoverheid.
1. LITURGIE
Parochiële voorgangers mogen weer voorgaan in woord- en communievieringen
Met ingang van vandaag mogen parochiële voorgangers weer voorgaan in woord- en
communievieringen. In coronatijd zijn er mooie vormen van gebedsvieringen ontstaan, we hopen dat
we ook die blijven koesteren.
Communiescherm wordt vervangen door mondkapje/gelaatscherm
Het communiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden, dank aan alle vrijwilligers die in de
afgelopen periode op passende wijze het communiescherm hebben klaargezet.
Degene die de communie uitreikt draagt een mondkapje of gelaatsscherm. Een vrijwilliger kan de
pastor, onder dezelfde voorwaarde, assisteren.
Het communiescherm moet wel worden bewaard, al hopen we natuurlijk met u dat we het niet meer
nodig zullen hebben.

Pincet en desinfecteren handen
De communie kan, behalve met het eucharistisch pincet, ook met de, vooraf gedesinfecteerde, hand
worden uitgereikt. Hiervoor staat er een hygiënepompje op het altaar of de credenstafel.
Er zijn misschien parochianen die de communie alleen via de pincet willen ontvangen. Om aan deze
wens tegemoet te komen, zal de voorganger de pincet bij ‘de hand te houden’ (bijv. in de
hostieschaal of op het altaar). Een kelkdoekje onder in de hostieschaal blijft daarom nodig.

Tongcommunie niet toegestaan
De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Voorgangers dekken ciborie op het altaar af
Zowel bij een eucharistieviering als bij een woord- en communieviering zorgt de voorganger ervoor
dat de hostieschaal/ciborie is afgedekt tijdens het spreken.

We schudden nog geen handen
De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft voorlopig gehandhaafd.
Vieringen in tehuizen

Als er weer vieringen gehouden mogen worden in de zorgcentra, dan gelden hiervoor alle
bovengenoemde bepalingen/afspraken.
‘Nood’viering in geval de pastor niet kan komen
We gaan het herfstseizoen en straks de winter in. Het kan voorkomen dat de voorganger op het
laatst moet afzeggen vanwege verkoudheidsklachten. We vragen aan de pastoraatsgroepen om
ervoor te zorgen dat er een gebedsviering/woord- en communieviering in de sacristie klaarligt.

2. KOREN
Regels voor koren versoepeld, maar draag zorg voor de kwetsbaren
De Rijksoverheid heeft de regels voor koren versoepeld. Zowel de 1.5m afstand als de
zig-zag-formatie zijn niet meer nodig. We willen de koren nadrukkelijk vragen verstandig beleid te
voeren, omdat er onder de koorleden ook mensen zijn die vallen onder de zogenaamde
risicogroepen. Voor deze groepen gelden aanvullende adviezen.

3. KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Ventileren
Voor, tijdens en na de vieringen, koorrepetities en bijeenkomsten in kerken en parochiecentra moet
de ruimte goed geventileerd worden.
Luchtverwarming staat uit
De gewone verwarming (middels radiatoren) mag tijdens vieringen, koorrepetities of andere
bijeenkomsten aan staan, luchtverwarming staat tijdens al deze bijeenkomsten uit.

4. PASTORAAT
Huisbezoek en communie thuis
Bij een huisbezoek adviseren wij de vrijwilligers van tevoren aan de familie te vragen de kamer goed
te ventileren. Waar huisbezoek niet veilig kan plaatsvinden, kan men gebruik maken van een
parochiecentrum.
De vrijwilliger die de communie thuis uitreikt draagt een mondkapje en heeft de handen vlak voor
het uitreiken van de communie gedesinfecteerd.
Dank voor de communicatie
We vertrouwen erop dat de pastoraatsgroepen en de contactpersonen voor de koren en kosters
deze informatiebrief verspreiden onder respectievelijk de werkgroepen, koorleden en kosters. Alvast
hartelijk bedankt daarvoor.
Zijn er vragen of is er overleg nodig, neem dan gerust contact op met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Met vertrouwen en goede moed gaan we op de ingeslagen weg verder. Heel hartelijk bedankt voor
alle goede zorgen. Vrede en Gods zegen, Pastoor Harrold Zemann

Nieuwsbrief in pdf.: corona nieuwsbrief 23 sept. 2021

Zeist/Leusden, 23-09-2021

Goed nieuws!

Gelukkig gaat het nu de goede kant op met de coronapandemie in ons land. De overheid heeft
versoepelingen aangekondigd die per 25 september 2021 ook consequenties hebben voor onze
kerken. Daarover informeren we jullie in deze brief.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Anderhalve meter afstand wordt gepaste afstand
Het houden van anderhalve meter afstand is voor de kerken omgezet in een advies voor gepaste
afstand, mits er in het kerkgebouw ook vóór en tijdens de viering voldoende geventileerd kan
worden.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van
een plaats als bij het lopen door de kerk. Om de gastvrijheid te vergroten kan een gedeelte van de
kerk worden gereserveerd voor (kwetsbare) mensen die nog graag de 1.5 m. afstand willen bewaren.
Toegang tot onze gebouwen
Vooraf opgeven en registeren is niet meer noodzakelijk. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Er wordt ook
geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. (Paus Franciscus noemt
vaccineren ‘een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.’)
Bij het binnengaan van de kerk/parochiecentrum dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
Op gepaste afstand kan er koffiegedronken worden, bij voorkeur buiten. Dit geldt ook voor het
samen nuttigen van een maaltijd.
Ventileren en schoonmaken
Hoewel het kouder gaat worden blijft het van belang om de kerk en/of parochiecentrum vóór, tijdens
en na het gebruik goed te ventileren en na gebruik schoon te maken. Denk daarbij ook aan de
toiletten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.
LITURGIE
Koren mogen weer zingen, samenzang is toegestaan
Samenzang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige
samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles
volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie),
ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.
Het gebruik van de GvL is weer toegestaan.
Uitreiken communie
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten. We gaan ervan
uit dat dit een tijdelijke maatregel is.
Het uitreiken van de communie blijft zoals het is: met gebruik van pincet en het scherm. De
tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
Misdienaars
De misdienaars kunnen weer worden ingezet en hun taken weer als normaal uitvoeren. Zij dienen
alvorens de gaven naar het altaar te dragen eerst de handen te desinfecteren.
Rituele contactmomenten beperken
Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel
mogelijk beperkt. Bij de vredeswens zullen nog géén handen worden geschud.
Biechten
Biechten kan, maar alleen in een goed te ventileren ruimte en nog niet in een biechtstoel.
Gebruik wijwater bij uitvaart mogelijk
De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd en de
wijwaterbakjes blijven nog leeg.
Bij een uitvaart kan vanaf dinsdag 28 september weer een besprenkeling van de kist bij de absoute
plaatsvinden, mits schoon en gewijd bronwater wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden
gebeurt en uitsluitend op de kist. Elke locatie kan vanaf dinsdag 28 september bij het centraal
secretariaat enkele flesjes met schoon en gewijd bronwater komen ophalen.
Collectes
Collectes blijven voorlopig nog middels een collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een
gift-app.
Processie en/of openluchtvieringen
Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn dient nog steeds de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd.
Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover
tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
PASTORAAT
Communie thuisbrengen door parochianen
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. De
behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk
pastoraal aandachtspunt. Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie
meenemen in een zogenaamde pyxis. (Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap informeren). De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat
zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.
Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis
gepaste afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.
OVERIG
(Buitenlandse) bedevaarten
Bij (buitenlandse) bedevaarten volgen we de regels van de overheid. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid
t.a.v. openbaar vervoer.
Basisregels blijven van kracht
Natuurlijk spreekt het voor zich dat de basisregels nog van kracht blijven. Dat betekent: handen
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor
voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
Dankbaar
Samen met de bisschoppen zijn we dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen
vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe
in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. We bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen,
die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven
betrachten, ook naar hen die nog steeds 1.5 m. afstand willen blijven houden.

Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen,
in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.
Als pastoraal team en parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas gaan we met goede moed
het nieuwe seizoen in. Een hartelijke groet en heel graag tot ziens!
Pastoor Harrold Zemann

Nieuwsbrief 29 juni 2021 in pdf.: Corona-informatiebrief 29 juni 2021

Beste medeparochianen, 29 juni 2021

Goed nieuws! Nu het kabinet de coronamaatregelen verder heeft versoepeld, zien ook de bisschoppen mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K Kerk aan te passen. We geven jullie een overzicht van de versoepelingen, wat niet genoemd wordt blijft ongewijzigd.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten

• Vieringen: Verwacht je méér mensen dan de maximale capaciteit, dan is aanmelden en registratie verplicht. Worden minder mensen dat de maximale capaciteit verwacht, dan volstaat registratie aan de deur.

• Bijeenkomsten: Registratie van aanwezigen blijft nog nodig.

Kaarsje aansteken bij Maria en gebruik intentieboek
Het aansteken van een kaarsje bij Maria is weer mogelijk op 1,5 meter afstand.
Het intentieboek mag weer in de kerk worden neergelegd.

Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
We vinden het binnen koffiedrinken in de parochiecentra nog wel riskant, bij voorkeur vindt koffiedrinken dan ook buiten plaats. Binnen mag wel maar op 1.5 meter.

Dit geldt ook voor het samen nuttigen van een maaltijd.

Ventileren en schoonmaken
Na gebruik van de kerk en/of parochiecentrum blijft het nog steeds van belang om de ruimte goed te ventileren en schoon te maken. Denk daarbij ook aan de toiletten.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.

LITURGIE Koren met max. 12 zangers, samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Koorrepetities vinden plaats in de kerk. Het bisdom meldt over ventilatie het volgende:

• Dat de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gelucht;
• Dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten;
• Dat alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd.

Samenzang is helaas nog niet toegestaan.

Communievieringen voorlopig alleen door pastores
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten.
We gaan ervan uit dat dit een tijdelijke maatregel is.

PASTORAAT

Communie thuisbrengen door parochianen weer mogelijk
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis 1.5 meter afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.
Uitvaartvoorgangers hoeven geen achterwacht meer te regelen.

Fijne zomermaanden
Nu de zomervakantie voor de deur staat wil ik u allen, namens team en besturen, een hele mooie zomer toewensen. Dank voor de medewerking, de zorg en ook het geduld in het afgelopen jaar. Want de coronamaatregelen waren voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Maar ik heb heel veel respect waarop in onze geloofsgemeenschappen door coronateams en anderen is omgegaan met de (steeds wisselende) bepalingen. We gaan hopelijk goede tijden tegemoet: we zien om ons heen mensen weer openbloeien, het sociale verkeer wordt steeds meer mogelijk en ook in onze kerken zie ik vooral blije en dankbare mensen. Hoewel we voorzichtig moeten blijven hoop ik dat de zomer en haar mogelijkheden ons allen goed mag doen. Laten we elkaar blijven steunen en bemoedigen! Alle goeds en heel graag tot ziens. Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas, pastoor Harrold Zemann

Corona Nieuws in pdf: Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd

Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit).

Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).

De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).

Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder gemaakte afspraken!).

Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

De 15%-regel is van toepassing op de volgende locaties:

Locatie Aantal   reguliere zitplaatsen      Max. aantal aanwezigen

Achterveld         500                                        75

Barneveld           350                                        53

Leusden              350                                        53

Nijkerk                450                                        68

Zeist                     463                                        69

Samengevat:

Soort viering                                                                                                                    Aantal personen

Reguliere vieringen weekend + doordeweeks +

dopen en huwelijken →                                                             Minder dan 300 zitplaatsen: max. 50 personen (of lager bij een lagere max. capaciteit) → Meer dan 300 zitplaatsen: 15%

Uitvaarten →                                                                                   Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt

de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact

op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is

hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld

Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers. Onze overige

koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht:

maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant. We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van

het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen

Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol

parochiecentra (juli 2020).

Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021. Bij

kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen

hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden. Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-

uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken

Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:

  • Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot:

parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.

  • Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de

ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.

  • Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes

gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….

Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei

terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer

open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet

stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en

te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over

de snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u

begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de

goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze

waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u

allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, zie bij aanmelden vieringen

Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis!

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. 

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Nee, maar oude gebedsvieringen zijn wel terug te kijken!

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

Voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. hangt af va de grootte van het gebouw. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

Is er koffiedrinken na een viering?

Op 1,5 meter, het liefst buiten, maar mag binnen als de locatieraad hier toestemming voor geeft.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

Parochiecentra zijn weer open voor werkgroepen, volgens het corona-protocol. Inloop activiteiten (koffie-uurtje bijv.) en maaltijden in de parochiecentra zijn nog niet mogelijk.

Wordt er in de kerk gezongen?

samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Kinderkoren mogen weer gaan zingen.

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten