Coronanieuws  in pdf: Corona-informatiebrief 14 oktober 2021

Beste medeparochianen,

In de vorige corona-informatiebrief, d.d. 23 september 2021, hebben we u geïnformeerd over enkele
versoepelingen. In deze brief komen daar nog een paar versoepelingen bij en brengen we een aantal
huidige maatregelen opnieuw onder de aandacht. Eerdergenoemde maatregelen die nu niet worden
gewijzigd, blijven van toepassing.

Basisregels Rijksoverheid blijven van kracht
We zijn blij dat activiteiten in de parochie weer doorgaan en aanmelden voor een viering niet meer
hoeft. We kunnen alleen samenkomen als het veilig kan, als we rekening houden met elkaar, ook met
de kwetsbaren onder ons. Houd u daarom aan de basisregels van de Rijksoverheid.
1. LITURGIE
Parochiële voorgangers mogen weer voorgaan in woord- en communievieringen
Met ingang van vandaag mogen parochiële voorgangers weer voorgaan in woord- en
communievieringen. In coronatijd zijn er mooie vormen van gebedsvieringen ontstaan, we hopen dat
we ook die blijven koesteren.
Communiescherm wordt vervangen door mondkapje/gelaatscherm
Het communiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden, dank aan alle vrijwilligers die in de
afgelopen periode op passende wijze het communiescherm hebben klaargezet.
Degene die de communie uitreikt draagt een mondkapje of gelaatsscherm. Een vrijwilliger kan de
pastor, onder dezelfde voorwaarde, assisteren.
Het communiescherm moet wel worden bewaard, al hopen we natuurlijk met u dat we het niet meer
nodig zullen hebben.

Pincet en desinfecteren handen
De communie kan, behalve met het eucharistisch pincet, ook met de, vooraf gedesinfecteerde, hand
worden uitgereikt. Hiervoor staat er een hygiënepompje op het altaar of de credenstafel.
Er zijn misschien parochianen die de communie alleen via de pincet willen ontvangen. Om aan deze
wens tegemoet te komen, zal de voorganger de pincet bij ‘de hand te houden’ (bijv. in de
hostieschaal of op het altaar). Een kelkdoekje onder in de hostieschaal blijft daarom nodig.

Tongcommunie niet toegestaan
De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Voorgangers dekken ciborie op het altaar af
Zowel bij een eucharistieviering als bij een woord- en communieviering zorgt de voorganger ervoor
dat de hostieschaal/ciborie is afgedekt tijdens het spreken.

We schudden nog geen handen
De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft voorlopig gehandhaafd.
Vieringen in tehuizen

Als er weer vieringen gehouden mogen worden in de zorgcentra, dan gelden hiervoor alle
bovengenoemde bepalingen/afspraken.
‘Nood’viering in geval de pastor niet kan komen
We gaan het herfstseizoen en straks de winter in. Het kan voorkomen dat de voorganger op het
laatst moet afzeggen vanwege verkoudheidsklachten. We vragen aan de pastoraatsgroepen om
ervoor te zorgen dat er een gebedsviering/woord- en communieviering in de sacristie klaarligt.

2. KOREN
Regels voor koren versoepeld, maar draag zorg voor de kwetsbaren
De Rijksoverheid heeft de regels voor koren versoepeld. Zowel de 1.5m afstand als de
zig-zag-formatie zijn niet meer nodig. We willen de koren nadrukkelijk vragen verstandig beleid te
voeren, omdat er onder de koorleden ook mensen zijn die vallen onder de zogenaamde
risicogroepen. Voor deze groepen gelden aanvullende adviezen.

3. KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Ventileren
Voor, tijdens en na de vieringen, koorrepetities en bijeenkomsten in kerken en parochiecentra moet
de ruimte goed geventileerd worden.
Luchtverwarming staat uit
De gewone verwarming (middels radiatoren) mag tijdens vieringen, koorrepetities of andere
bijeenkomsten aan staan, luchtverwarming staat tijdens al deze bijeenkomsten uit.

4. PASTORAAT
Huisbezoek en communie thuis
Bij een huisbezoek adviseren wij de vrijwilligers van tevoren aan de familie te vragen de kamer goed
te ventileren. Waar huisbezoek niet veilig kan plaatsvinden, kan men gebruik maken van een
parochiecentrum.
De vrijwilliger die de communie thuis uitreikt draagt een mondkapje en heeft de handen vlak voor
het uitreiken van de communie gedesinfecteerd.
Dank voor de communicatie
We vertrouwen erop dat de pastoraatsgroepen en de contactpersonen voor de koren en kosters
deze informatiebrief verspreiden onder respectievelijk de werkgroepen, koorleden en kosters. Alvast
hartelijk bedankt daarvoor.
Zijn er vragen of is er overleg nodig, neem dan gerust contact op met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Met vertrouwen en goede moed gaan we op de ingeslagen weg verder. Heel hartelijk bedankt voor
alle goede zorgen. Vrede en Gods zegen, Pastoor Harrold Zemann

Nieuwsbrief in pdf.: corona nieuwsbrief 23 sept. 2021

Zeist/Leusden, 23-09-2021

Goed nieuws!

Gelukkig gaat het nu de goede kant op met de coronapandemie in ons land. De overheid heeft
versoepelingen aangekondigd die per 25 september 2021 ook consequenties hebben voor onze
kerken. Daarover informeren we jullie in deze brief.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Anderhalve meter afstand wordt gepaste afstand
Het houden van anderhalve meter afstand is voor de kerken omgezet in een advies voor gepaste
afstand, mits er in het kerkgebouw ook vóór en tijdens de viering voldoende geventileerd kan
worden.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van
een plaats als bij het lopen door de kerk. Om de gastvrijheid te vergroten kan een gedeelte van de
kerk worden gereserveerd voor (kwetsbare) mensen die nog graag de 1.5 m. afstand willen bewaren.
Toegang tot onze gebouwen
Vooraf opgeven en registeren is niet meer noodzakelijk. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Er wordt ook
geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. (Paus Franciscus noemt
vaccineren ‘een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.’)
Bij het binnengaan van de kerk/parochiecentrum dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
Op gepaste afstand kan er koffiegedronken worden, bij voorkeur buiten. Dit geldt ook voor het
samen nuttigen van een maaltijd.
Ventileren en schoonmaken
Hoewel het kouder gaat worden blijft het van belang om de kerk en/of parochiecentrum vóór, tijdens
en na het gebruik goed te ventileren en na gebruik schoon te maken. Denk daarbij ook aan de
toiletten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.
LITURGIE
Koren mogen weer zingen, samenzang is toegestaan
Samenzang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige
samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles
volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie),
ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.
Het gebruik van de GvL is weer toegestaan.
Uitreiken communie
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten. We gaan ervan
uit dat dit een tijdelijke maatregel is.
Het uitreiken van de communie blijft zoals het is: met gebruik van pincet en het scherm. De
tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
Misdienaars
De misdienaars kunnen weer worden ingezet en hun taken weer als normaal uitvoeren. Zij dienen
alvorens de gaven naar het altaar te dragen eerst de handen te desinfecteren.
Rituele contactmomenten beperken
Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel
mogelijk beperkt. Bij de vredeswens zullen nog géén handen worden geschud.
Biechten
Biechten kan, maar alleen in een goed te ventileren ruimte en nog niet in een biechtstoel.
Gebruik wijwater bij uitvaart mogelijk
De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd en de
wijwaterbakjes blijven nog leeg.
Bij een uitvaart kan vanaf dinsdag 28 september weer een besprenkeling van de kist bij de absoute
plaatsvinden, mits schoon en gewijd bronwater wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden
gebeurt en uitsluitend op de kist. Elke locatie kan vanaf dinsdag 28 september bij het centraal
secretariaat enkele flesjes met schoon en gewijd bronwater komen ophalen.
Collectes
Collectes blijven voorlopig nog middels een collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een
gift-app.
Processie en/of openluchtvieringen
Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn dient nog steeds de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd.
Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover
tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
PASTORAAT
Communie thuisbrengen door parochianen
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. De
behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk
pastoraal aandachtspunt. Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie
meenemen in een zogenaamde pyxis. (Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap informeren). De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat
zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.
Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis
gepaste afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.
OVERIG
(Buitenlandse) bedevaarten
Bij (buitenlandse) bedevaarten volgen we de regels van de overheid. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid
t.a.v. openbaar vervoer.
Basisregels blijven van kracht
Natuurlijk spreekt het voor zich dat de basisregels nog van kracht blijven. Dat betekent: handen
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor
voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
Dankbaar
Samen met de bisschoppen zijn we dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen
vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe
in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. We bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen,
die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven
betrachten, ook naar hen die nog steeds 1.5 m. afstand willen blijven houden.

Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen,
in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.
Als pastoraal team en parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas gaan we met goede moed
het nieuwe seizoen in. Een hartelijke groet en heel graag tot ziens!
Pastoor Harrold Zemann

Nieuwsbrief 29 juni 2021 in pdf.: Corona-informatiebrief 29 juni 2021

Beste medeparochianen, 29 juni 2021

Goed nieuws! Nu het kabinet de coronamaatregelen verder heeft versoepeld, zien ook de bisschoppen mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K Kerk aan te passen. We geven jullie een overzicht van de versoepelingen, wat niet genoemd wordt blijft ongewijzigd.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten

• Vieringen: Verwacht je méér mensen dan de maximale capaciteit, dan is aanmelden en registratie verplicht. Worden minder mensen dat de maximale capaciteit verwacht, dan volstaat registratie aan de deur.

• Bijeenkomsten: Registratie van aanwezigen blijft nog nodig.

Kaarsje aansteken bij Maria en gebruik intentieboek
Het aansteken van een kaarsje bij Maria is weer mogelijk op 1,5 meter afstand.
Het intentieboek mag weer in de kerk worden neergelegd.

Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
We vinden het binnen koffiedrinken in de parochiecentra nog wel riskant, bij voorkeur vindt koffiedrinken dan ook buiten plaats. Binnen mag wel maar op 1.5 meter.

Dit geldt ook voor het samen nuttigen van een maaltijd.

Ventileren en schoonmaken
Na gebruik van de kerk en/of parochiecentrum blijft het nog steeds van belang om de ruimte goed te ventileren en schoon te maken. Denk daarbij ook aan de toiletten.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.

LITURGIE Koren met max. 12 zangers, samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Koorrepetities vinden plaats in de kerk. Het bisdom meldt over ventilatie het volgende:

• Dat de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gelucht;
• Dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten;
• Dat alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd.

Samenzang is helaas nog niet toegestaan.

Communievieringen voorlopig alleen door pastores
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten.
We gaan ervan uit dat dit een tijdelijke maatregel is.

PASTORAAT

Communie thuisbrengen door parochianen weer mogelijk
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis 1.5 meter afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.
Uitvaartvoorgangers hoeven geen achterwacht meer te regelen.

Fijne zomermaanden
Nu de zomervakantie voor de deur staat wil ik u allen, namens team en besturen, een hele mooie zomer toewensen. Dank voor de medewerking, de zorg en ook het geduld in het afgelopen jaar. Want de coronamaatregelen waren voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Maar ik heb heel veel respect waarop in onze geloofsgemeenschappen door coronateams en anderen is omgegaan met de (steeds wisselende) bepalingen. We gaan hopelijk goede tijden tegemoet: we zien om ons heen mensen weer openbloeien, het sociale verkeer wordt steeds meer mogelijk en ook in onze kerken zie ik vooral blije en dankbare mensen. Hoewel we voorzichtig moeten blijven hoop ik dat de zomer en haar mogelijkheden ons allen goed mag doen. Laten we elkaar blijven steunen en bemoedigen! Alle goeds en heel graag tot ziens. Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas, pastoor Harrold Zemann

Corona Nieuws in pdf: Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd

Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit).

Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).

De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).

Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder gemaakte afspraken!).

Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

De 15%-regel is van toepassing op de volgende locaties:

Locatie Aantal   reguliere zitplaatsen      Max. aantal aanwezigen

Achterveld         500                                        75

Barneveld           350                                        53

Leusden              350                                        53

Nijkerk                450                                        68

Zeist                     463                                        69

Samengevat:

Soort viering                                                                                                                    Aantal personen

Reguliere vieringen weekend + doordeweeks +

dopen en huwelijken →                                                             Minder dan 300 zitplaatsen: max. 50 personen (of lager bij een lagere max. capaciteit) → Meer dan 300 zitplaatsen: 15%

Uitvaarten →                                                                                   Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt

de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact

op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is

hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld

Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers. Onze overige

koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht:

maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant. We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van

het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen

Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol

parochiecentra (juli 2020).

Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021. Bij

kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen

hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden. Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-

uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken

Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:

  • Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot:

parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.

  • Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de

ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.

  • Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes

gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….

Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei

terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer

open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet

stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en

te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over

de snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u

begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de

goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze

waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u

allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, zie bij aanmelden vieringen

Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis!

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. 

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Nee, maar oude gebedsvieringen zijn wel terug te kijken!

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

Voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. hangt af va de grootte van het gebouw. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

Is er koffiedrinken na een viering?

Op 1,5 meter, het liefst buiten, maar mag binnen als de locatieraad hier toestemming voor geeft.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

Parochiecentra zijn weer open voor werkgroepen, volgens het corona-protocol. Inloop activiteiten (koffie-uurtje bijv.) en maaltijden in de parochiecentra zijn nog niet mogelijk.

Wordt er in de kerk gezongen?

samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Kinderkoren mogen weer gaan zingen.

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten