Eucharistieviering 24 januari 2021 11.00 uur vanuit Achterveld

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in pdf: Liturgie boekje 24 januari 2021 (3e zondag dhjB)

In Word:

Liturgie voor 3e zondag door het jaar B, 24 januari 2021

Intredelied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! GvL 538

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken

Gezongen Heer, ontferm U  GvL 221

Heer, ontferm U (3x)

Christus, ontferm U (3x)

Heer, ontferm U (3x)

Lofzang: Zingt van de Vader die in den beginne GvL 381

Zingt van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:

Houdt Hem in ere!

 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luistert naar Hem het woord van alzo hoge:

Houdt Hem in ere!

 

Zingt van de Geest, adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

Houdt Hem in ere!

Eerste lezing: Jona 3,1-5. 10

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: “Begeef u op weg naar Ninivé, de grote stad, en verkondig haar de boodschap, die Ik u zal ingeven.” En Jona begaf zich op weg naar Ninivé, zoals de Heer hem bevolen had.

Ninivé nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: “Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan!” De mensen van Ninivé geloofden het woord van God; en riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.

En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt, dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 25; Heer, U heb ik lief

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Zoudt Gij ooit mij te schande maken, neen, voor allen die op U wachten

zijt Gij een goede en betrouwbare God.             Refrein

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor van uw waarheid.

Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.          Refrein

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,

eeuwige God, wij willen U zien.               Refrein

Tweede lezing: 1 Korintiërs. 7, 29-31

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd; zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld, die wij zien gaat voorbij.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Halleluja GvL 257

Refrein: Halleluja, halleluja

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven Gij hebt woorden van eeuwig leven Refrein

Evangelie: Marcus 1, 14-20

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.

Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,

terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen:

“Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broeder Johannes;

ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Acclamatie: GvL 270c

Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn blijven spreken over leven ‘ga’ en ik zal met je zijn.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

Gezongen acclamatie aan begin en einde voorbede:

Hoor ons bidden Heer, antwoord ons als wij U roepen.

Bereiden van de altaartafel

Pr: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen GvL 291

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Na de consecratie gesproken:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – gezongen GvL 331

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Tijdens de communie gezongen: Neem mij aan zoals ik ben

Neem mij aan zoals ik ben.

Zuiver uit wie ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Zegen

 Slotzang:

  1. Hoe zouden wij geloven, Heer, als Gij niet wordt gehoord

bij monde van verkondigers van uw verlossend woord?

 

  1. Hoe zouden zij verkondigen, als niet uw Zoon hen zond,

als niet uw Geest bekrachtigde, de woorden uit hun mond.

 

  1. Wij hebben door uw predikers vernomen van uw Naam,

die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.

 

  1. Wij danken Hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt

en ons, verstrooid, alom verdeeld eens weer tezamen brengt.