Eucharistieviering 11.00 uur zondag 27 december 2020

Eucharistieviering 11.00 uur zondag 27 december 2020 vanuit Achterveld

Liturgieboekje in pdf.: Liturgie boekje Feest Heilige Familie zondag 27 december 2020

via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

In Word:

Liturgie voor Feest Heilige Familie, zondag 27 december 2020

Intredelied

Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht.

En oud verhaal werd doorverteld. Een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot die nacht begon zijn Rijk.

 

De herders hebben het gezien in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal.

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij.

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken

Gezongen acclamatie Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison

Lofzang

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is,

Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Eerste lezing: Genesis 15,1-6; 21,1-3

In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram: “Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!” Toen zei Abram: “Heer God, wat baten mij uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden. Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken, en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.” Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht: “Niet hij wordt uw erfgenaam, uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.” Hij leidde hem naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.” En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht.” Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.

De Heer begunstigde Sara, zoals Hij gezegd had, en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had. Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken, de naam Isaak.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordzang

Refrein: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God!

In den beginne was het Woord, en in Hem was alle leven,

en dat leven was het licht der mensen. Refrein.

Het Woord is vlees geworden, het heeft in ons midden gewoond,

een mens in de handen van mensen. Refrein.

Niemand heeft ooit God gezien, maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,

Jezus, de Zoon van de levende God. Refrein.

Tweede lezing: Hebreeën 11,8.11-12.17-19

Broeders en zusters, door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen.

Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,

want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man,

en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren,

de zoon van wie hem gezegd was: “Alleen zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.”

Want Abraham was ervan overtuigd, dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Gezongen vóór het Evangelie: Alleluja

Alleluja, alleluja, alleluja

Evangelie: Lucas 2,22-40

Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de wet van Mozes, gereinigd moesten worden,

brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem op te dragen aan de Heer, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd,

en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de Heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de Heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten,

om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.” Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.” Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het Kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alles volbracht hadden volgens de wet des Heren, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret. Het Kind groeide op en werd sterk, vol van wijsheid, en de genade van God rustte op Hem.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelieacclamatie

Goed nieuws van Licht en Vrede, goed nieuws van Licht en Vrede!

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Gezongen acclamatie bij de voorbede:

God van mensen, Bron van liefde, wil verhoren ons gebed

Bereiding van de gaven

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, Koning van hemel en aarde,

die het brood uit de aarde doet groeien.

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, Koning van hemel en aarde,

die de vrucht van de wijngaard hebt geschapen

Bereiden van de altaartafel

Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen:      Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen Heilig

Heilig, heilig, heilig, God hoogverheven!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid:

Hosanna! Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer:

Hosanna! Hosanna in den hoge.

Na de consecratie gezongen

Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt….. totdat hij komt

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – gezongen

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Zegen

Slotzang

Om een mens te zijn op aarde, zonder aanzien, zonder macht,

is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht.

Om een vuur te zijn op aarde dat verwarmt maar niet verslindt

is Hij onder ons geboren  als een weerloos mensenkind.

Om een licht te zijn op aarde dat de duisternis verjaagt

is Hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt.

Om een zwaard te zijn op aarde dat verdeelt maar niet vermoordt

is Hij onder ons geboren vrede stichtend door zijn woord.

Om de vreugde van de aarde, vrede, recht in overvloed,

is Hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet.