Eucharistieviering vanuit Achterveld, zondag 4 april 2021; 9.15 uur

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in pdf: Liturgieboekje 4 april 2021 1e Paasdag

In Word:

Liturgie voor 1e Paasdag, 4 april 2021

Intredelied: De Heer is waarlijk opgestaan GvL 424

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia,

nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.

Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.

Verrees in Glorie van de dood, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

 

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.

De schepping is om U verblijd, alleluia.

De morgen van de eerste dag, alleluia.

zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

 

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.

Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.

Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.

Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Kruisteken en begroeting

Kyriezang: God wij roepen uit de diepte GvL 214

Refrein: Heer, ontferm U over ons

God, wij roepen uit de diepte: komt met uw woorden van troost en van vrede. Refrein

God, vergeef ons onze schulden, roep ons tot leven en wil ons verlossen. Refrein

God, naar U zien wij uit als wachters, wees voor ons als licht in de morgen. Refrein

Lofzang: Looft de Heer met koop’ren trompetten GvL 492

Refrein: Alleluia, Alleluia, Allelua, Alleluia

Looft de Heer met koop’ren trompetten! Aan uw lof sta paal noch perk;

laat ons zijn glorie in grootheid zetten; bij zijn tempel in zijn Kerk! Refrein

Looft de Heer met pauk en bazuinen om zijn stralend firmament.

Looft Hem wat ademt in bossen en tuinen, al wat groeit, al wie Hem kent. Refrein

Looft Hem met harpen, met gouden cimbalen, al wat leeft in eeuw en tijd.

Looft Hem met duizend tongen en talen, looft zijn Naam, zijn Majesteit. Refrein

Eerste lezing: Handelingen 10,34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen, die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen, dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 118-1

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja

Looft de Heer, goedertieren is Hij; tot in eeuwigheid is zijn genade.

Spreke het Israël uit: tot in eeuwigheid is zijn genade. Refrein

De hand van de Heer toont zijn macht, de hand van de Heer is geheven.

Mij wacht niet de dood ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer. Refrein

De steen die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden;

door de Heer kreeg dit zijn bestand: het deed zich ons voor als een wonder. Refrein

Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem vieren met vreugde.

O Heer, geef ons dan uw heil, o Heer, geef dat wij het behalen. Refrein

Tweede Lezing: Kolossenzen 3,1-4

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw nieuw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Halleluja GvL 248

Refrein: Halleluja, halleluja

Ik ben de Verijzenis en het Leven: wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid. Refrein

Evangelie: Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, die door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Acclamatie: Christus is verrezen, alleluja

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria

en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

Voorbeden

Acclamatie: Vóór de voorbede: Doe ons herleven

Na voorbede: Vernieuw Gij mij GvL 538, strofe 1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

Bereiden van de altaartafel

Pr: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen GvL 293

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Na de consecratie GvL 306

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

 Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Breken van het H. Brood – gezongen GvL 332

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Wegzending: Gaat in vrede heen

Zegen

Slotzang: De steppe zal bloeien GvL 591

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping

staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,

dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken. De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

 

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,

één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.

Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,

schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.

 

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

dode, dode, sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

en wij zullen horen en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.