Eucharistieviering vanuit Zeist 11 april 2021 om 09:30 uur

Link viering Zeist: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist

Liturgie van de 2de zondag van Pasen

BELOKEN PASEN

 

11 april 2021 om 09:30 uur

Celebrant  : Pastoor Harrold Zemann

Zang           : Cantores

Orgel         : Brian Lamb

Vanaf 14 maart is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers.

Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken.

Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores.

Openingslied: Christus die verrezen is  (Cantores)

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;

’t maal van zijn gedachtenis wordt hierbij hernomen.

Refrein:   (Allen gesproken)

Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,

Alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.

Rijzend uit zijn graf  heeft Hij Adams dood verslagen               Refrein

Christus die verrezen is , straalt van eeuwig leven;

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven                  Refrein

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis.

Allen bidden:

Ik belijd voor de almachtige God,

en voor u allen, dat ik gezondigd heb

in woord en gedachte, in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld,door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Priester:    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven

Allen:         Amen.

Kyrie :       (Cantores)  Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U

Lofzang:   (Cantores)Psalm 118 II    (Couplet 1+9)

Laat ieder ‘sHeren  goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat,  Israel, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt  in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt  in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:  Zijn liefde duurt  in eeuwigheid.

 

Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ‘sHeren naam.

Wij zeegnen U uit ‘sHeren woning, wij zegenen U al  tezaam.

Gebed

Eerste Lezing: Uit de handelingen van de Apostelen.

De menigte, die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel
en er was niemand, die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde,
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen, die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God

 Antwoordpsalm: 118  I

1   Looft de heer, goedertieren is Hij;

tot in eeuwigheid is zijn genade.

Spreke het Israel uit: tot in eeuwigheid

is zijn genade.                                        refrein

2   De hand van de Heer toont zijn macht,

de hand van de heer is geheven.

Mij wacht niet de dood- ik mag leven

en verhalen hoe handelt de Heer.          refrein

3   De steen die de bouwers verwierpen,

thans is hij tot hoeksteen geworden;

door de heer kreeg dit zijn bestand:

het deed zich ons voor als een wonder  refrein

4   Zie, deze dag schept de Heer,

Laat ons hem vieren met vreugde.

O Heer, geef ons dan uw heil,

O Heer, geef dat wij het behalen.          refrein

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
iedereen die gelooft, dat Jezus de verlosser is, is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.

Woord van de Heer

Allen:Wij danken God

Alleluja:  (Cantores)

Alleluia, alleluja, alleluja.
Omdat gij gezien hebt, Tomas, gelooft ge?
Zalig zij die niet zien, en toch geloven.
Alleluia, alleluja, alleluja.

Evangelie:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In de avond van de eerste dag van de week,toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u”.
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft,zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.”
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: (Bidden)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven
Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God,de almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Voorbeden:

Na iedere voorbede: Bidden allen:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bereiden van het Altaar 

Offerandelied: Brood zal Ik u geven

Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt,

brood dat de Vader u geven zal, dat de wereld vol leven haalt.

Refr: Geef ons dit brood altijd, uw woorden zijn woorden van

         Eeuwig leven; wie anders zou het ons geven.

Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit,

brood dat voor u uit de hemel komt tot nieuw leven de wereld tooit. Refr.

Mensen sleuren , sloven, voor kost die kort beklijft,

Werk voor het brood dat u brengen zal een nieuw leven dat altijd blijft. Refr.

Priester:     Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,       door God, de almachtige Vader.

Allen:        Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie:

Priester:     De Heer zal bij u zijn.

Allen:         De Heer zal u bewaren.

Priester:     Verheft uw hart.

Allen:         Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester:     Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen:         Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester  bidt  de prefatie

Heilig, heilig, heilig  (Cantores)

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend  Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

De priester bidt het Eucharistisch gebed

Na de consecratie

Priester:     Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

Allen:         Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed

Onze Vader  (Allen)

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Priester:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus

Priester: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen

Priester: De vrede des Heren zij met u allen. Wenst elkaar de Vrede.

Lam Gods:  (Cantores)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede

Tijdens de communie:  (Cantores) Terwijl wij Hem bewenen

Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,

is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet.

Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet

Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring,

Om ons het brood te breken van zijn verkondiging.

Opdat wij zouden weten, wat ons te hopen staat,

Vraagt Hij aan ons om eten: een vis, een honingraat.

Hij is de Heer en Koning die eeuwig bij ons is.

Zijn woorden zijn als honing, zijn naam is als een vis.

SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN

Slotlied:  (Cantores)  U,Heer zij lof gebracht

U, Heer zij lof gebracht, U klikt ons feestlied ter ere!

Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren!

Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,

wil U, zijn Oorsprong, vereren.

 

Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,

wie aan uw rechterhand neerzit in liefde herboren,

zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:

heilig is God in den hoge!