Eucharistieviering vrijdag 1 januari 11.00 uur vanuit Achterveld

Liturgieboekje in pdf: Liturgieboekje 1 januari 2021 (Nieuwjaar)

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

In Word:

Liturgie voor Nieuwjaarsdag, 1 januari 2021

Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers.

Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken.

Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantor.

Hier volgt de orde van dienst:

Intredelied

Wij zoeken U als wij samen komen, hopen dat Gij aanwezig zijt,

hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden, hopen dat wij uw stem verstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden: waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij vragen U om behoud en zegen, hopen dat Gij ons bidden hoort,

hopen dat Gij ons adem zult geven: geestkracht die mensen tot vrede bekoort

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken

Gezongen Kyrie eleison uit de mis van Rombach

Glorialied

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam.

Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.

Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan.

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam.

Als genade die ons toekomt, is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht vergezicht, steek ons met uw stralen aan.

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt.

Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed

Eerste lezing: Numeri 6,22-27

De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden

en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken zal Ik hen zegenen.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 98,  GVL

Refrein: Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren

 

Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan;

triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm. Refrein

 

Juich aarde alom voor de Heer, juich aarde alom voor de Heer.

Zet de zang in, speelt op de snaren, juich arde alom voor de Heer. Refrein

Tweede lezing: Galaten 4,4-7

Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om ons, slaven van de wet, vrij te maken, zodat wij de rang kregen van zonen.

En omdat ge zonen zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept in ons hart gezonden.

Ge zijt dus niet langer slaaf, maar zoon en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Gezongen vóór het Evangelie: Alleluja

Alleluja , wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen. Alleluja

Evangelie: Lucas 2,16-21

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd ver hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden

om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd

voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelieacclamatie

Zo spreekt de Heer, wij danken God

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Gezongen acclamatie bij de voorbede:

Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer

Bereiden van de altaartafel

Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen:        Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen Sanctus uit de mis van Rombach

Na de consecratie gezongen

Als wij dan eten van dit brood

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – gezongen Agnus Dei uit de mis van Rombach

Tijdens de communie

Zegen O Maria, Zegen mij uw kind, Dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind.

Zegen al mijn werken, zegen vreugd’en pijn. Breng uw moeder zegen diepe vree in mij (2x)

Zegen O Maria, allen die ik min. Draag ze in uw harte in trouw moeder min.

Dat uw blik o trouwe, ‘t smachtend hart verblijdt. Toon dan lieve vrouwe, dat gij moeder zijt (2x)

Zegen

Slotzang

Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God,

al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:

vormen, kleuren, klank te over, tastbaar weefsel, veelbelovend,

alles wat ons hart verovert, schepping van God.

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,

elk’ unieke mens waarderen, zijn eigenheid?

Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven,

hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?

Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,

gaan met liefde hier en heden en houden stand;

liefde voor de kleinste dingen, liefde die niet op wil dringen,

liefde die het hart doet zingen; hand in een hand.