Eucharistieviering zondag 10 januari 2021, 11.00 uur vanuit Achterveld

Liturgieboekje in pdf: Liturgie boekje 10 januari 2021 Doop van de Heer

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in Word:

Liturgie voor zondag 10 januari 2021, Doop van de Heer

Intredelied: De dag gaat open GvL 584 (tekst)

De dag gaat open voor het woord des Heren,

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,

bron die wij horen als wij tot Hem keren,

vroeg in de morgen.

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,

God onze Vader.

 

Door U geschapen om uit U te leven;

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,

oorsprong en toekomst.

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen

ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,

zijn Geest geleide ons en onze aarde

naar de voltooiing.

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken

Gezongen (alles 1x)

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons

Lofzang: Eer aan God in den hoge  GvL 231

Eer aan God in den hoge,

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft

Wij loven U.

Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons

Want Gij alleen zijt de Heilige

Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader, Amen.

Eerste lezing: Jesaja 55, 1-11

Zo spreekt God de Heer: “Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch.

Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet. Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van Israëls Heilige, die u verheerlijkt.

Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan, nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten,

de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren – de Heer zal zich erbarmen – terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen”

– zegt het orakel van de Heer – “maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer, wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

Lied Jesaja 12: Gij zult in vreugde waterputten

Refrein:  Gij zult in vreugde waterputten aan de bronnen van uw redder.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, ik hoef voor geen onheil te

vrezen. De Heer is mijn  sterkte, de Heer geeft mij kracht,

Hij toont zich mijn helper en redder      Refrein

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, verkondigt de volken zijn machtige daden, maakt alom zijn grootheid bekend.              Refrein

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, Gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden.     Refrein

Tweede lezing: 1 Johannes 5, 1-9

Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft,

bemint ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen: zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De Geest betuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft;

God zelf waarborgt het getuigenis, dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Alleluia

Alleluia, alleluia

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Alleluia, alleluia

Evangelie: Marcus 1, 7-11 10,17-22

In die tijd predikte Johannes: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.”

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. ‘ En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Gezongen acclamatie bij de voorbede:

God van liefde, ontferm U over ons

Offerandelied: Toen Jezus was gekomen (1, 2, 7 en 10); tekst: GvL 526 muziek: GvL 450

Toen Jezus was gekomen ten doop bij de Jordaan,

heeft Hij een stem vernomen, hoog uit de wolk vandaan.

Een duif boven het water,een man diep in de stroom.

Een stem roept Hem bij name: mijn welbeminde Zoon.

De Heer die ongezien en in deemoed tot ons kwam,

die om ons vlees te dienen de zonde op zich nam.

Verlos ons van de kwade, o Heer, en maak het waar

dat wij met U gedoopt zijn ten dienste van elkaar.

Bereiden van de altaartafel

Pr: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen GvL 291

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Na de consecratie GvL 310b

Heer Jezus wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – gezongen GvL 331

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Tijdens de communie: Loof, zing en prijs de Heer

Loof, zing en prijs de Heer, loof, zing en prijs de Heer, alle volken: alleluia!

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, gentes: alleluia!.

Zegen

Slotzang: Vernieuw Gij mij GvL 538

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.