Eucharistieviering zondag 25 april vanuit Zeist 9.30 uur

Link viering Zeist: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist

LITURGIE EUCHARISTIEVIERING 25 APRIL 2021

Voorganger: Pastor Johan Rutgers

M.m.v. leden Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen en Brian Lamb, orgel

Openingslied: Christus die verrezen is     GVL 411

Cantores:

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.

Refrein:                Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,

alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.

Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.    Refrein

 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.        Refrein

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis

Allen:    Ik belijd voor de almachtige God,

en voor u allen, dat ik gezondigd heb

in woord en gedachte, in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Priester:               Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen:    Amen.

 Kyrie:  Taizé

Cantores:

Kyrie eleison, kyrie eleison

Christe eleison, Christe eleison

Kyrie eleison, Kyrie eleison

 Gloria: Zingt van de Vader   GVL 381

Cantores:

Zingt van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wilt Zijn Naam bezingen:

houdt Hem in ere!

 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luistert naar Hem het woord van alzo hoge:

houdt Hem in ere!

 

Zingt van de Geest, adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:

waar wij ook gaan, we hebben niets te vrezen:

houdt Hem in ere!

Openingsgebed

LITURGIE VAN HET WOORD

Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen 4, 8-12

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:

„Overheden van het volk en oudsten !

Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan – dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.

Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is.

Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.”

Woord van de Heer. – Wij danken God

 Psalm 1181 F. Bullens

Allen gesproken:

De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Cantores:

Refrein:

De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Brengt dank aan de Heer; want Hij is genadig,

eindeloos is zijn erbarmen!

Want beter is het te gaan tot de Heer,

dan op een mens te vertrouwen.                                          Refrein

 En beter is het te gaan tot de Heer,

dan te vertrouwen op vorsten.

Ik dank U dat Gij mij hebt gehoord,

Dat Gij mij redding gebracht hebt.                                         Refrein

 Het is de Heer, die dit heeft gedaan,

een wonder voor onze ogen.

Gezegend die komt met de Naam van de Heer;

Wij zegenen u uit het huis des Heren.                                  Refrein

 Mijn God zijt Gij en ik dank U,

mijn God ik verkondig uw roem.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,

eindeloos is zijn erbarmen!                                                                      Refrein

Allen gesproken:

De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes  3,1-2

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!

Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook.

De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend.

Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt

wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Woord van de Heer. – Wij danken God

Vers voor het evangelie GVL 247

Cantores:           

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Ik ben de Goede Herder.

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes,

10, 11-18

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

„Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, Iaat de schapen in de steek en vlucht weg;

de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.

Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen.

Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,

zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder.

Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen.

Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”

Woord van de Heer. – Wij danken God

Verkondiging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus ,is gekruisigd, gestorven en begraven.

Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.

Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader.

Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven,

Amen.

Voorbede

Cantores:

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

 

Na iedere voorbede: Allen, gesproken:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

LITURGIE VAN HET ALTAAR

 Neemt en eet   GVL 631

Cantores:

Neemt en eet met elkaar,

leeft van het oergebaar,

deelt tesamen brood en wijn,

heelt de onmacht en de pijn.

 

Neemt en drinkt met elkaar,

wordt als een bedelaar

levend met een open hand

die geluk om niet ontvangt.

 

Komt, vernieuwt het verbond,

stemt in met hart en mond,

dankt de God die leven doet,

ons tot liefde samenroept.

Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

Allen:       Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

 Heilig      Mis Het brandend Braambos, B. Bartelink

Cantores:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Acclamatie na de consecratie                                                                                                               

Allen gesproken: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader

Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt;

uw naam worde geheiligd;

uw rijk kome;

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Priester:    Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:   Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus

Priester:  Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef ik u.’ Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen:      Amen

Priester:  De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen:       En met uw geest

Lam Gods    Mis Het brandend Braambos, B. Bartelink

Cantores:

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Communielied: Voor mensen die naamloos    GVL 644

Cantores:

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan:

ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam.

 

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan:

verschijnt hier een teken, brood om te breken, wij kunnen bestaan.

 

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan:

weerklinken hier woorden, God wil ons horen, wij worden verstaan.

 

Voor mensen die hopend, wankel gelovend door het leven gaan:

herstelt God uit duister Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Jesus bleibet meine Freude   J.S. Bach Cantores:

Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft.

Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebenskraft.

Meiner Augen Lust und Sonne. Meiner Seele Schatz und Wonne.

Darum lass ich Jesum nicht, aus dem Herzen und Gesicht.

Vertaling:

Jezus blijft mijn vreugde, troost en levenssap van mijn hart

Jezus onderdrukt al het lijden, Hij is mijn levenskracht

Genot en zon voor mijn ogen, schat en zaligheid voor mijn ziel

Daarom laat ik Jezus niet uit mijn hart en zicht

Gebed

Mededelingen

Zegen en wegzending

 Zegenbede     J. Beijer

Cantores:

Moge God ons allen zegenen, ons komen en gaan,

ons vallen en opstaan, ons doen en ons laten;

Hij zegene ons werken, onze zorg voor elkaar,

al het lief en het leed dat we mee zullen maken.

Priester:

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Cantores:

Amen. Amen.

 Slotlied: De aarde is vervuld        GVL 417

Cantores:

De aarde is vervuld van goedertierenheid,

van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.

 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:

De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.