Eucharistieviering zondag 31 januari 2021 11.00 uur vanuit Achterveld

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in pdf: Liturgie boekje 31 januari 2021 (4e zondag dhjB)

Liturgieboekje in Word:

Liturgie voor 4e zondag door het jaar B, 31 januari 2021

Intredelied: God heeft het eerste woord GvL 446

God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne,

het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

 

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

 

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden, in heel zijn rijk gehoord.

 

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken

Gezongen KYRIE uit de Bernadettemis

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u

Lofzang: uit de Bernadettemis

Gloria, gloria, ere zij God  (1 en 2)

Eng’len rondom de troon zingen zo klaar en schoon:

Gloria, gloria, ere zij God  (4 en 5)

Ver over ’t wereld al klinkt luid hun blij geschal:

Gloria, gloria, ere zij God  (1 en 2)

Zing, juich met blij geklank lied’ren van lof en dank

Gloria, gloria, ere zij God  (4 en 5)

Eerste lezing: Deuteronomium 18,15-20

Mozes sprak tot het volk en zei: Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt gij gezegd: Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9 Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet halsstarrig.

Refrein: Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.

Kom, maak thans muziek voor de Heer: de bazuin voor de rots onzer vrijheid.

Treden wij voor zijn met lofzang, jubelend bij de harpen voor Hem. Refrein

Het is heden; hoort naar zijn stem: verhardt niet uw hart als bij Meriba,

als bij Massa, toen in de woestijn; toen uw vaderen Mij hebben verzocht,

Mij tarten en nog zagen mijn daden. Refrein

Tweede lezing: 1 Korintiërs. 7, 31-35

Broeders en zusters, Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft en het ongehuwde meisje hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil haar man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Halleluja GvL 255

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluja.

Evangelie: Marcus 1, 21-28

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt de Heilige Gods. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga uit hem weg. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.  Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: Wat betekent dat toch ? Een nieuwe leer met gezag. Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem. Snel verspreidde zijn faam zich naar aIIe kanten over heel de streek van Galilea.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Acclamatie:

Zo spreekt de Heer wij danken God

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Offerandelied  uit IONA

Brood hier gedeeld om te leven, voedsel om verder te gaan, teken van liefde gegeven

in ons bestaan, om in Gods naam de weg van Jezus te gaan.

Handen bereid om te delen, mensen geplaatst in het licht, teken dat breuken wil helen

tot ons gericht, om in Gods naam de weg van liefde te gaan.

Bereiden van de altaartafel

Pr: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Sanctus uit de Bernadettemis

Heilig, heilig, heilig, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge

Na de consecratie gesproken:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – AGNUS DEI uit de Bernadettemis

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons de vrede.

Tijdens de communie gezongen: uit de byzantijnse rite

Tjeb’e pojom, tjeb’a bla goslawim, tjeb’a blagodarim, Gospodi

I molim sia bozjenasch(3x), bozjenasch! Molim sia bozjenasch.

(vertaling) Geef ons vrede, de vrede op de wereld.

Wij vragen u naar ons te luisteren Sta ons bij, Heer onze grote God.

Zegen

Slotzang Zingt voor de Heer van liefde en trouw GvL 565

Zingt voor de Heer van liefde en trouw, die onder ons verblijven wou.

Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, alleluja, alleluja.

 

Zingt voor de liefde, die ons bindt, die in ons hoofd haar woning vindt,

die in ons hart haar rijk begint, alleluja, alleluja.

 

Zingt voor het heil dat komen gaat, zingt voor de deur die open staat,

zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja.