Eucharistieviering zondag 7 februari 2021 11.00 uur vanuit Achterveld gaat niet door!!

Beste mensen, in deze periode van “lock down” zenden wij wekelijks de eucharistieviering uit vanuit de parochiekerk van Achterveld. Voor deze zondag is “code rood” afgekondigd met het dringende advies niet de weg op te gaan. Na overleg hebben wij besloten de eucharistieviering vanuit Achterveld te laten vervallen. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt. Wij willen niet onnodig teveel risico’s lopen en ook zorgvuldig met onze vrijwilligers en pastores omgaan. Wij hopen dat u deze ochtend kunt aansluiten bij de KRO op NPO2. De misintenties die zijn gevraagd worden meegenomen naar volgende week. Wij wensen u alle goeds en hopenlijk tot volgende week zondag!

Link viering: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in pdf: Liturgie boekje 7 februari 2021 (5e zondag dhjB)

Liturgieboekje in Word:

EUCHARISTIEVIERING 07 februari 2021

Voorganger:  Leden Pastoraal team

Zang:               verzorgd door leden van het Themakoor

Dirigent:         Jasper Witteveen

Pianist:            Huub Jansen

Openingslied: GVL 643

Vol van verwachting zijn wij gekomen, om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen het levende Woord dat opnieuw wordt geboren waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

Dat warm en met liefde en licht is verweven, ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Woord van welkom

Schuldbelijdenis

Allen: Ik belijd voor de almachtige God,

en voor u allen, dat ik gezondigd heb

in woord en gedachte, in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Priester: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: Amen

Kyrië:   uit mis van de H.Geest

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons. ( 2 keer )

Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, Christus ontferm U over ons. ( 2 keer )

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons. ( 2 keer )

Heer, ontferm U over ons.

Gloria: bidden

1e lezing uit: Job 7, 1-4. 6-7

Job sprak:

Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van een dagloner?

Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar betaling.

Zo ken ik vruchteloze maanden en nachten lang van getob.

‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?

en ‘s morgens: wanneer wordt het avond?

En zolang het licht is ben ik ziek van onrust.

Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af, de draad is ten einde.

Bedenk dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.

Woord van de Heer: Wij danken God.

Lied psalm 3:      Bevrijd mij toch

Refrein: Sta op bevrijd mij toch mijn God, kom en zegen mij.

Zovelen staan mij naar het leven, keren zich tegen mij, zeggen van mij, voor jou geen bevrijding.

Jij. Jij bent als een schild om mij heen mijn trots, het hoofd zal ik dan heffen.  ( refrein )

Roep ik luid, Jij antwoordt mij van de heilige berg. Neerleggen mag ik mij slapen en weer ontwaken,

Jij draagt mij. ( refrein )

Niet meer vrees ik de mensen die mij van alle kanten insluiten, Jij treft mijn vijanden

Breekt de tanden van hen die op mij gebeten zijn. ( refrein )

2e lezing: Kor.9, 16-19. 22-23

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen:

ik kan niet anders.

Wee mij als ik het evangelie niet verkondig !

Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon;

maar zo is het niet:

het is een taak die mij is toevertrouwd.

Wat is dan mijn verdienste?

Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.

Met de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen.

Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs enkelen te redden.

En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.

Woord van de Heer: Wij danken God.

Alleluja:  vrije keuze

Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens

Marcus 1, 29-39

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas.

De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar.

Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen.

In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.

Heel de stad stroomde voor de deur samen.

Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden.

Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze:

„Iedereen zoekt U.”

Hij antwoordde hun:

„Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken.

„Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”

Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Woord van de Heer: Wij danken God.

Alleluja:

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.

Die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden.

Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader.

Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,

de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven,

Amen.                                                

Voorbeden: Dan nog….

Dan nog, dan nog klamp ik mij, klamp ik mij, vast aan jou, of je wilt of niet,

Op ongenade of genade. Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. ( herhalen )

Ter afsluiting van de voorbeden: Ave Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, allen,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Amen.

Bereiden van de tafel             

Lied: Tafel der armen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon, op de akker,

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aarde kracht, zon kracht is Hij – licht in mensen,

dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven? En die in weelde zwelgen en van niets

weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Priester:              Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

Allen:                    Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk

Heilig: uit de mis van de H. Geest

Heilig, Heilig, Heilig de Heer, de God der hemelse Machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Heilig, Heilig, Heilig de Heer, de God der hemelse Machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna, hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. Hosanna, hosanna in den hoge.

Gebed over de gaven

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Priester: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust,  terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:    Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Vredeswens: Durven gaan (Henny Vrienten)

Wij gaan nu in vrede God zal met ons zijn. Is ons levend water. Bron in de woestijn.

Doe maar, durf maar, ga op weg. Doe maar, durf maar, ga op weg.

Pak je stok en wandel. Struikel val, sta op. Bergen worden vlakten. Waar zie je tegenop? Doe maar, durf maar, ga en leef. Doe maar, durf maar, ga en leef.

Wij gaan met open ogen. God schenkt ons Haar licht. Draag het mee naar buiten. Een schitterend gezicht. Doe maar, durf maar, ga en straal. Doe maar durf maar, ga en straal. Doe maar, durf maar,

ga en straal. Doe maar, durf maar, ga en straal.

Wij gaan nu in vrede, God zal met ons zijn. Is ons levens water. Bron in de woestijn.

Lam Gods: bidden

Communielied: Passage

Voor mij alleen de weg. Voor mij alleen. Zoals een albatros alleen moet gaan.

Zoals mijn onbevreesde zuster maan die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat, die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat.

Geen huis meer achter mij, geen huis meer voor. Alleen de woorden die ik in mij hoor, alsof en medestem mij kent en leidt. Ik kan niet anders dan in luister gaan. Als had ik vleugels, deed ik sterren aan. Met U alleen de weg, met U alleen. Met U alleen de weg, met U alleen.

Slotlied: Lead me, Lord

Lead me, Lord, Lead me in Thy righteousness, make Thy way plain before my face  (2 keer)

For it is Thou Lord, Thou Lord only, that makest me dwell in safety ( 2 keer ) ( refrein )

Lead me Lord, lead me in true holiness, teach me to love and trust in Thee. ( 2 keer )

Thou art our God, the God of our salvation all nations shall praise Thy holy name.   (refrein )