Eucharistieviering zondag 9 mei vanuit Zeist 11.00 uur

In pdf: Liturgie-zondag-9-mei-2021-6e-zondag-van-Pasen

Link viering: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist

In Word:

Liturgie van de 6de zondag van Pasen

Moederdag

 

9 mei 2021 om 11:00 uur

Celebrant  : Pastoor Harrold Zemann

Zang           : Cantores

Orgel          : Brian Lamb

 

Vanaf 14 maart is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers.

Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken.

Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores.

Openingslied: Cantores: Alleluja, wij heffen ’t aan

Alleluja, wij heffen ’t aan: de Heer is waarlijk opgesttan.

En waar ik ben of waar ik ga, mijn ziele zingt: Alleluja!

Dit is de grote blijde dag, die David in zijn geest voorzag.

Zingt nu met vreugd’ zo zing ik na, het blijde lied: Alleluja.

Lof zij het Lam, dat door zijn bloed voor onze zonden heeft geboet.

Zijn  bitt’re dood schonk ons gena’, zo zingen wij: Alleluja

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis.

Allen bidden:

Ik belijd voor de almachtige God,

en voor u allen, dat ik gezondigd heb

in woord en gedachte, in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld,door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Priester:    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven

Allen:         Amen.

Kyrie (Cantores)

Bidden wij met geloof in ons hart tot de Vader van hemel en aarde,

Dat Hij de wereld bewaart als het werk van zijn hnden:

Allen: Luister,Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij met geloof in ons hart tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,

Dat hij allen die hongeren voedt als het brood van de hemel

Allen: Luister,Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij met geloof in ons hart tot de heilige Geest de  helper,

Dat alles zal worden herschapen in het licht van Gods aanschijn:

Allen: Luister,Heer, ontferm U over ons.

Lofzang:   (Cantores)

Refrein

Zingt een nieuw lied, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

 

Zingt een nieuw lied, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Treedt in zijn tempel met uw offeranden,

kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein

 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen!

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide;

wild is de zee en tevreden het land.               Refrein

 

Roept tot de volkeren: God is de Koning,

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd        Refrein

 

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:

Ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!

Wuift alle bomen  der wouden, verwelkomt

Gebed

Eerste Lezing: Uit de handelingen van de Apostelen.

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op, ik ben ook maar een mens.”
Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.”
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen, die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God

Antwoordpsalm:  98  (Cantores)

Refrein: Allen:  Alle einden der aarde aanschouwen

het heil van Hem, onze God

Zingt voor de Heer een nieuw lied,

want wonderen heeft Hij gedaan;

Triomf heeft zijn hand Hem gebracht,

overwinning zijn heilige arm.                                             Refrein

De Heer openbaarde zijn heil;

Hij heeft voor de ogen der volken

onthuld zijn gerechtigheid; zijn goedheid,

zijn trouw bleef Hij jegens het huis Israel indachtig.        Refrein

Juich, aarde alom, voor de Heer,

Juich aarde alom, voor de Heer, zet de zang in,

Speelt op de snaren, juich, aarde alom, voor de Heer.    Refrein

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen, die liefheeft, is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.
En de liefde, die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Woord van de Heer.

Allen:Wij danken God

Alleluja:  (Cantores)

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;

en Wij zullen tot hem komen

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Evangelie

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.

Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”
Woord van de Heer.  Allen: Wij danken God

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: (Bidden)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven
Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God,de almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Voorbeden:

Na iedere voorbede: Bidden allen:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bereiden van het Altaar

Offerandelied: (Cantores) Als regen die de aarde drenkt

Als regen die de aarde drenkt,

Die droog en dorstig is:

zo voedt het woord van God de mens

die doods en duister is.

 

Als zonlicht dat het groen gewas

uit zaad ontkiemen doet:

zo geeft het woord van God de mens

weer luister, nieuwe gloed.

 

Als schaduw die verkoeling brengt

op ’t heetste van de dag

geneest het woord van God de mens

die op bevrijding wacht.

 

O God, vernieuw de dorre grond,

verzacht wat is verhard:

maak ons gehoorzaam aan uw woord

en mensen naar uw hart.

 

Priester:     Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,       door God, de almachtige Vader.

Allen:                  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie:

Priester:     De Heer zal bij u zijn.

Allen:         De Heer zal u bewaren.

Priester:     Verheft uw hart.

Allen:         Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester:     Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen:         Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester  bidt  de prefatie

Heilig, heilig, heilig  (Cantores)

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend  Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

 

De priester bidt het Eucharistisch gebed

Na de consecratie

Priester:     Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

Allen:         Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed

Onze Vader  (Allen)

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Priester:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus

Priester: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen

Priester: De vrede des Heren zij met u allen. Wenst elkaar de Vrede.

Lam Gods:  (Cantores)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede

Tijdens de communie:  (Cantores) Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,

Et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis pecatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN

Slotlied:  (Cantores)  Ik groet U vol genade

Ik groet U vol genade, sprak d’engel Gabriël,

De bron van uw genade is God, Emmanuel.

Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd;

Gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid.

En meer nog zij gezegend de vrucht van uwe schoot;

Door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood.

Gods moeder, wil ons horen: bid dat wij zondaars groot

Voor God niet gaan verloren in ’t uur van onze dood