Gebedsweek ik bid mee van 16 tm 23 januari 2022

Wij hebben zijn ster zien opgaan’ 
Mattheüs 2:2
Wat fijn dat je meebidt in deze Week van Gebed voor Eenheid. Weet je deze week verbonden met ruim 100 personen/gezinnen die vanuit evenzoveel verschillende huizen in Barneveld meebidden!
We bidden deze week aan de hand van tekstgedeeltes uit Mattheüs 2. Het thema Licht in het duister komt elke dag terug in de overdenkingen die aangedragen zijn door christenen uit het Midden Oosten (meer info vind je op www.weekvangebed.nl).
Een goede gebedstijd toegewenst!
‘Ze reisden via een andere route terug naar hun land.’
Mattheüs 2:12
Hoi!
We ronden vandaag de gebedsweek af. Wat fijn dat je deel was van deze groep bidders. Gods wereldwijde kerk is zó groot: hij is ver weg, maar ook heel dichtbij. Verenigd in groepen, maar ook met oog voor elk individu. Laten we blijven volharden in gebed. Thuis, misschien op een kring met anderen, op een plek die je speciaal vrijhoudt voor gebed, temidden van het dagelijks leven, online of… Ieder gaat weer zijns weegs. Ga met God en Hij zal met je zijn! Ons gebed is dat je mag (blijven) gaan op de weg die Hij zegent.
Dag 8
Zet ons op nieuwe wegen en leer ons die te gaan
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Vernieuw Gij mij (klik hier om te luisteren)
Lezen
Jeremia 31:31-34, Psalm 16, Efeze 4:20-23, Mattheüs 11:25-30
Overdenken
Wat dachten de wijzen toen zij werden gewaarschuwd om langs een andere weg terug te keren? Misschien waren zij erg in de war, maar God toonde hun een andere weg, een andere mogelijkheid.
Wij zijn vaak gebonden aan onze vertrouwde manier om dingen te doen en de wereld te zien. Wanneer onze weg dood loopt, vragen wij ons af hoe wij verder moeten. God is er altijd om ons te laten zien dat er een andere weg is. God is er om ons op te tillen uit de frustratie die we ervaren als we niet verder kunnen. We hoeven er alleen maar op te vertrouwen dat de Eeuwige, die ons het licht gaf, altijd een weg kan vinden wanneer er een blokkade op onze weg komt. In de kracht van de Geest is een nieuwe start altijd mogelijk. Als kerken zoeken wij naar nieuwe wegen voor de toekomst, zodat met hernieuwde gloed het licht van het evangelie schijnt en wij elkaar kunnen verwelkomen zoals Christus ons verwelkomt, tot eer van God.
Op de nieuwe wegen waartoe God ons roept worden christenen pelgrimsgezellen. Om nieuwe wegen te vinden, zijn onderscheidingsvermogen, nederigheid en moed, bekering en verzoening nodig
Bidden
Genadige God, wij roepen U aan als we geen uitweg zien, 
als we denken dat alle wegen versperd zijn, 
en we in wanhoop vervallen. 
U bent de God van de belofte en de hoop. 
Laat ons ontdekken dat U een weg voor ons baant 
die wij niet gezien hadden; 
dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg. 
Wij danken U daarvoor en bidden U door Jezus Christus onze Heer 
en in de gemeenschap van de heilige Geest 
dat U ons leidt op onze wegen. 
Amen.  

Bid ook voor…

 • Bewegingen en initiatieven die het werk voor eenheid gaande houden.
 • Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaren hebt? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
 
In Hem verbonden,
Mieke, Hein, Jan en Willeke
‘Ze openden hun kistjes met kostbaarheden en boden Hem geschenken van goud, wierook en mirre aan.’
Mattheüs 2:11
Hoi!
Vandaag staat delen centraal. Waarvan deel jij vandaag uit?
 
Dag 7
Geef ons de wil te delen en de gemeenschap te dienen
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Pelgrimsgebed (klik hier om te luisteren) – Elbert & Rachel
Lied om te zingen – Liedboek nr. 49 (Bewoners van de wijde wereld, hoor)
Lezen
Hosea 6:1-6, Psalm 100, Handelingen 3:1-10, Matteüs 6:19-21
Overdenken
Op onze reis naar Betlehem denken wij aan de wijzen die hun kistjes openen en de pasgeboren koning hun geschenken van goud, wierook en mirre aanbieden. Door onze geschiedenis, fixatie op regels en rituelen, en gerichtheid op wereldse zaken, zijn wij verdeeld geraakt. Welke geschenken willen wij geven aan de koning die ons leven komt verlichten en ons leidt naar de genade van eenheid? Wij weten dat God niet uit is op onze rijkdommen of brandoffers, maar dat zijn kracht werkt door onze armoede: ‘Ik heb geen zilver of goud.’ De Heer verlangt ernaar dat ons hart vol liefde klopt voor Hem en voor onze broers en zussen van wie wij zijn gescheiden. Een hart dat het goede wil doen en vol mededogen is; een berouwvol hart dat oprecht verlangt naar verandering.
Laten we Hem een hart vol liefde geven. Als wij berouw hebben over onze zonden en gehoorzaam zijn aan Hem die wij dienen, kunnen wij knielen in aanbidding. Deze gehoorzaamheid verkwikt, geneest en verzoent alles wat gebroken of verwond is: in onszelf, onder ons als christenen en om ons heen.
Wij groeien in gemeenschap als wij de gaven uit de verschillende tradities delen en erkennen dat de bron van al onze gaven de Heer is, die uit genade eenheid schenkt.
Bidden
Alle lof, glorie en dankzegging aan U, o God. 
U hebt Uzelf geopenbaard in uw Zoon. 
U kent het lijden dat ons omringt, 
de pijn die veroorzaakt wordt door onze verdeeldheid. 
U ziet de dramatische situatie in het Midden-Oosten 
van vandaag – de plaats die geheiligd werd door uw aanwezigheid. 
Wij bidden dat U ons hart opent voor uw liefde 
en voor de liefde van onze broeders en zusters. 
Geef ons de wil en de kracht 
om in deze wereld verandering te bevorderen 
en de gemeenschap te dienen. 
Wees ons genadig en zegen ons 
in de naam van uw Zoon Jezus Christus. 
Amen.

Bid ook voor…

 • Onderlinge waardering voor onze diverse manieren van het aanbidden van God.
 • Wie te maken heeft met sociale of fysieke beperkingen. Dat zij zich volwaardig onderdeel weten van de kerk.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
‘Zij zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij wierpen zich neer om het eer te bewijzen.’
Mattheüs 2:11
Goedemorgen!
Laten wij aanbidden. Waar je ook bent, God is onze aanbidding waard! Aanbid jij mee vandaag?
Dag 6
Kom, laten wij aanbidden, verzameld rond de ene Heer
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Ik aanbid U Heer (klik hier om te luisteren)
Lezen
Exodus 3:1-6, Psalm 84, Openbaring 4:8-11, Matteüs 28:16-20
Overdenken
De wijzen kwamen uit hun verre landen in Betlehem aan. Zij zagen het kind met zijn moeder en aanbaden Hem. In Gods aanwezigheid slaan we de ogen neer en buigen we de knieën. Bevreesd om God aan te kijken verborg ook Mozes zijn gezicht bij de brandende braamstruik. Toen de discipelen de opgestane Christus zagen op de berg in Galilea, waren zij onder de indruk en aanbaden Hem. In Gods aanwezigheid maakt onzekerheid plaats voor verwondering en aanbidding.
Zien wij? Zijn wij verwonderd? Aanbidden wij? Of blijven onze ogen blind voor Gods aanwezigheid? Zien wij alleen onze verwarrende meningsverschillen? Besef en we dat de ene Heer zijn reddende genade aan allen heeft gegeven? Delen wij in de ene Geest die ons tot eenheid roept? Volgen wij in onze trots onze eigen wetten en menselijke tradities? Gaan wij voorbij aan de roeping de liefde te delen? Wij zijn door Christus gerechtvaardigd en delen het geloof in Jezus als onze Verlosser.
De heilige Geest spoort ons aan om samen naar het Christuskind te gaan en Hem te eren. De Geest van barmhartigheid leidt ons naar elkaar, en leidt ons allen samen naar onze ene Heer. Door Hem te volgen zijn wij in staat ‘vervuld van Geest en waarheid te aanbidden’ (Johannes 4) en één te zijn in liefde.
Bidden
Barmhartige God, U gaf blinden het inzicht 
om U als hun Verlosser te herkennen. 
Geef ook ons dit inzicht. 
Verwijder in uw barmhartigheid 
de schellen van onze ogen opdat wij U aanbidden
 als onze God en Verlosser. 
Geef ons ondanks onze pijn en onze zonden 
het vermogen om U lief te hebben met heel ons hart. 
Mogen wij samen optrekken, geleid door uw licht, 
met één hart en één geest. 
Moge de genade van onze Heer Jezus Christus 
over ons komen, opdat wij U samen verheerlijken 
in de gemeenschap van de Geest, en uw getuigen zijn.
Amen.

Bid ook voor…

 • Hen die vanwege schuld of schaamte niet bij God durven komen. Dat zij Christus ontmoeten als Verlosser.
 • Onszelf; dat wij God kunnen blijven eren, ook als wij zijn aanwezigheid niet ervaren.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
‘Voor hen uit ging de ster, die ze hadden zien opgaan’
Mattheüs 2:9
Goedemorgen!
Een goede gebedstijd toegewenst vandaag!
Dag 5
Leid ons Heer, naar uw goddelijk kind
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Hoor jij de vogels nog fluiten? (klik hier om te luisteren)
Lezen
Exodus 13:17 – 14:4, Psalm 121, Openbaring 22:5-9, Mattheüs 2:7-10
Overdenken
Keer op keer vertelt de Bijbel ons hoe God met zijn volk wandelt, het beschermt, en er dag en nacht over waakt. De weg is niet altijd recht. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat God, die ‘niet sluimert en niet slaapt’, ons beschermt opdat onze voeten niet uitglijden en wij niet vallen. Gods licht schijnt zelfs in de grootste duisternis. Hij wijst ons de weg door de profeten en door zijn Zoon Jezus Christus.
Ook als het gaat om eenheid is de route niet altijd duidelijk. Soms verliezen wij uit het oog dat God zijn kinderen niet in de steek laat als er verdeeldheid ontstaat. Het verhaal van de wijzen laat zien dat God mensen in al hun verscheidenheid naar Christus leidt. Hij is het licht voor de wereld. Dit is een boodschap van hoop voor de hele wereld.
God zendt de heilige Geest, die ons in staat stelt met de ogen van het geloof het goddelijk kind te zien. Door de Geest horen wij de oproep tot eenheid en verzoening van allen in Hem. Deze Geest leidt ons uit de duisternis naar het licht en het leven van Christus.
Bidden
Heer God, onze Vader, versterk onze hoop 
en het besef dat U met ons wandelt 
en over uw volk waakt. 
Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, 
hoe vreemd het pad soms ook lijkt. 
Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. 
Bemoedig ons in geloof, 
opdat wij kunnen belijden dat Jezus onze Heer is. 
Dat wij Hem aanbidden en ons in Hem verheugen 
zoals de wijzen deden in Betlehem. 
Wij vragen U deze zegeningen 
in de naam van uw Zoon Jezus Christus. 
Amen.  

Bid ook voor…

 • Mensen die te maken hebben met depressie en het leven als zwaar en donker ervaren. Dat zij Gods licht zullen zien.
 • Gods leiding bij alle inspanningen om christenen samen te brengen.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
‘En jij, Betlehem… bent zeker niet de minste’
Mattheüs 2:6
Hoi!
Vandaag gaat het over het kleine. Kijk je ogen uit vandaag, ontdek iets wat in onze ogen klein is in Gods Koninkrijk en probeer te ontdekken hoe het van grote waarde is. Dat is gebed in de praktijk!
Dag 4
Laat ons niets ontbreken, ook als wij klein zijn en lijden
Luisteren en stil worden
Luisterlied – The Lord is my Shepherd (klik hier om te luisteren)
Lezen
Micha 5:2-5a + 7-8, Psalm 23, 1 Petrus 2:21-25, Lucas 12:32-40
Overdenken
In het kleine, onbetekenende stadje Betlehem kwam de Heer, Gods Zoon, de wereld binnen. Geboren uit de schoot van een eenvoudig dorpsmeisje wilde Hij leven als een eenvoudig mens. Hij werd een graankorrel op het veld, gist in het deeg, en een straaltje licht voor onze ogen. Gods licht heeft de aarde vervuld. Uit de duisternis van Efrata is een koning voortgekomen, Hij die de herder is en onze ziel beschermt. Naast herder werd Hij ook het Lam dat de zonden van de wereld wegdraagt en ons heelt. Hoewel de stad weinig voorstelde volgens de grote families van Juda, werd Betlehem groot door de geboorte van de Herder van alle herders, de Koning van alle koningen. Betlehem, dat ‘broodhuis’ betekent, kan een beeld zijn voor de kerk die levend brood geeft aan de wereld. De kerk, het Betlehem van vandaag, mag de plaats blijven waar iedereen welkom is die zich zwak, machteloos en klein voelt. Daar is voor ieder plaats.

Te midden van politieke onrust, een groeiende cultuur van hebzucht en machtsmisbruik, lijden christenen – net als anderen in het Midden-Oosten – onder vervolging en ervaren zij dat zij achtergesteld worden. Ze leven in angst voor geweld en onrechtvaardigheid. Toch zijn zij niet bang, omdat de Herder met hen wandelt, hen in één kudde verzamelt en hen tot een teken maakt van zijn liefdevolle aanwezigheid. Samen zijn zij het gist dat het deeg laat rijzen. In Christus vinden zij een voorbeeld van nederigheid. Van Hem horen zij een oproep om verdeeldheid te overwinnen en verenigd te zijn in één kudde. In hun lijden treden zij in de voetstappen van het Lam dat geleden heeft voor de redding van de wereld. Hoewel ze met weinigen zijn, zijn ze zeker van hoop, het ontbreekt hen aan niets.

Bidden

Goede Herder, de versplintering van de kleine kudde
bedroeft uw heilige Geest. 
Vergeef ons onze beperkte inspanningen 
en onze traagheid in het nastreven van uw wil. 
Geef ons wijze herders naar uw hart, 
die de zonde van verdeeldheid herkennen, 
en die de kerken met gerechtigheid en heiligheid 
zullen leiden tot eenheid in U. 
Amen.

Bid ook voor…

 • Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging vervolgd of achtergesteld worden.
 • Vrede in het Midden-Oosten en voor Jeruzalem in het bijzonder.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
‘Koning Herodes schrok hevig, toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.’ 
Mattheüs 2:3
Hoi!
‘Gebed is de hemelse haven waar we in de storm van ons leven kunnen schuilen’ – C.H. Spurgeon
Laat die haven de hele dag door jouw toevlucht zijn!
Dag 3
Doorbreek onze gewoonten en kom ons bevrijden
Luisteren en stil worden
Luisterlied – God roept ons (klik hier om te luisteren) – Sela
Lied om te zingen – Liedboek nr. 360 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
Lezen
Nehemia 4:15-17, Psalm 2:1-10, 2 Tessalonicenzen 2:13 – 3:5, Matteüs 2:1-5
Overdenken
De Heer kwam onder ons en verstoorde de aardse gewoonten. Hij is nederig en stelt het kwaad van onrechtvaardigheid en onderdrukking aan de kaak. Dit kwaad gaat gepaard met het streven naar macht en status, zoals we zien bij verschillende machthebbers in de wereld. De komst van Jezus roept ons op ons hart en leven te veranderen, opdat wij bevrijd worden van het doen van kwaad. Jezus toont ons dat God is met hen die lijden. Ieder mens is Gods liefde waard. Jezus’ aanwezigheid brengt opschudding. Hij spreekt rijken en machtigen erop aan alleen hun eigenbelang te dienen. Maar voor hen die zich inzetten voor vrede en eenheid brengt Christus’ komst het licht van de hoop.
Vandaag worden wij opgeroepen om in onze eigen omgeving gerechtigheid te bevorderen. Dit betekent dat wij ons moeten bezinnen en dat wij erkennen wanneer onze wegen afwijken van Gods weg van recht en vrede. Als christenen samenwerken aan gerechtigheid en vrede wordt hun inzet krachtiger en wordt ons gebed om eenheid beantwoord. Zo herkennen anderen in ons de aanwezigheid van Christus in de wereld van vandaag. Door onze woorden en daden kunnen wij hoopvol licht brengen aan velen die nog steeds leven in de duisternis van armoede, discriminatie en politieke onrust. Het goede nieuws is: God is trouw, Hij geeft ons kracht en beschermt ons tegen het kwaad. Hij inspireert ons om het welzijn van anderen te bevorderen, in het bijzonder van hen die leven in de duisternis van lijden, haat, geweld en pijn.
Bidden
God, U hebt ons uit de duisternis naar Jezus geleid. 
U hebt de ster van hoop in ons leven gebracht. 
Geef dat wij ons samen inzetten om uw heerschappij 
van liefde, gerechtigheid en vrede zichtbaar te maken. 
Help ons om een licht van hoop te zijn 
voor allen die leven in de duisternis van wanhoop en teleurstelling. 
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven. 
Neem onze angst en bezorgdheid weg. 
Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam, 
zodat uw liefde ons met warmte omringt. 
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons. 
Help ons U hierin te volgen. 
Maak dat ons leven U verheerlijkt, o Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen.  

Bid ook voor…

 • Mensen die lijden onder onrechtvaardigheid en onderdrukking. Dat hen recht gedaan wordt.
 • Goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor sociale en ecologische gerechtigheid. Dat zij in hun eenheid mogen getuigen van Christus.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?’ 
Mattheüs 2:2
Dag 2
Breek onze muren af en breng ons als volken bijeen
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Neem mijn leven, laat het Heer (klik hier om te luisteren)
Lezen
Jeremia 23:1-6, Psalm 46, Filippenzen 2:5-11, Matteüs 20:20-28
 
Overdenken
Jeremia klaagt het slechte leiderschap aan van de koningen van Israël. Hun leiderschap verdeelde het volk, vernietigde naties en zorgde ervoor dat burgers werden verbannen. God beloofde echter een ‘koning-herder’ die ‘in het land recht en gerechtigheid zal handhaven’. Hij zal de kudde bijeenbrengen uit alle landen. Onze wereld hunkert naar goed leiderschap en is voortdurend op zoek naar iemand die dit verlangen kan vervullen. Waar kan men zo’n leider vinden? Alleen in Jezus Christus hebben wij het voorbeeld gezien van een koning of leider naar Gods hart. Zijn leiderschap is niet uit op eigenbelang en Hij gebruikt geen geweld. In Hem ontmoeten wij een liefdevolle, nederige dienaar die zich niet aan de gelijkheid van God vasthield. Omdat wij geroepen zijn Hem te volgen, zijn wij ook geroepen om zijn weg van het dienen na te volgen in de wereld en in de kerk.
Ook nu zijn recht en gerechtigheid schaars, in het Midden-Oosten, maar eigenlijk overal in de wereld. Ondanks dat hebben we een hoop die niet wankelt. Leiders, zowel in de wereld als in de kerk, hebben de verantwoordelijkheid om het volk van God samen te brengen in plaats van te verdelen. Zoveel verdeeldheid in de wereld en in de kerk wordt veroorzaakt door het verlangen naar status, macht en eigen voordeel. Hoe trouwer christenen het dienend leiderschap van Christus navolgen, des te meer zal de verdeeldheid in de wereld en in de kerk worden overwonnen. Als we met het oog op het welzijn van allen werken aan gerechtigheid en vrede, getuigen we nederig van onze koning-herder en inspireren daarmee anderen.
Bidden
God, onze enige toevlucht en kracht,
wij verheerlijken U want U bent een rechtvaardig God.
Wij belijden voor U dat wij vaak wereldse vormen van leiderschap begeren.
Help ons om onze Heer Jezus Christus
niet te zoeken in de paleizen van wie machtig zijn,
maar in de nederige kribbe
en Hem na te volgen in zijn zachtmoedigheid.
Moedig ons aan om niet op onszelf gericht te zijn,
maar om elkaar te dienen in gehoorzaamheid aan U.
Wij bidden dit in de naam van Christus
die met de Vader en met de heilige Geest regeert in heerlijkheid.
Amen.

Bid ook voor…

 • Leiders in uw woonplaats, in ons land en in de wereld. Dat zij het voorbeeld van Jezus mogen volgen.
 • Leiders in de kerk, dat zij actief mensen samenbrengen en meewerken aan eenheid.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

 

Dag 1
Richt ons op en trek ons naar Uw volmaakte licht
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Altijd weer licht (klik hier) – Matthijn Buwalda
Lezen
Zacharia 4:1-7, Psalm 139:1-10, 2 Timotheüs 1:7-10, Johannes 16:7-14
Overdenken
In deze breekbare en onzekere wereld zoeken wij naar een licht, naar een sprankje hoop. Te midden van het kwaad verlangen we naar goedheid. Wij zoeken het goede in onszelf, maar vaak worden we zo overweldigd door onze zwakheid dat de moed ons in de schoenen zinkt. Ons vertrouwen is gevestigd op de God die wij aanbidden. In zijn wijsheid stelde God ons in staat om te hopen op zijn ingrijpen. We konden echter niet voorzien dat Hij dat zou doen door mens te worden. Dat Hij zélf het licht in ons midden zou zijn, overtrof al onze verwachtingen.
Midden in de duisternis van de mensheid verscheen de ster uit het oosten. Deze ster scheen niet alleen op een specifiek historisch moment, maar staat vandaag de dag nog steeds symbool voor het licht dat doordringt in de duisternis van onze verdeeldheid. Dit licht heeft de loop van de geschiedenis definitief veranderd. Door de eeuwen heen leerde de wereld hoop kennen. Deze hoop is geïnspireerd door de heilige Geest en wordt zichtbaar in het leven van de volgelingen van Christus. Zij getuigen van Gods werk en van de blijvende aanwezigheid van zijn Geest. Gods Geest van kracht en liefde leidt ons richting het volmaakte licht dat de duisternis van verdeeldheid overwint. Het verlangen om die duisternis te overwinnen, dwingt ons om te bidden en werken aan christelijke eenheid.
Bidden
Heer God, verlicht onze weg 
door het licht van Christus
dat voor ons uit gaat en ons leidt. 
Verlicht ons en woon in ons. 
Help ons de kribbe in ons hart te ontdekken, 
waar een groot licht slaapt. 
Schepper van het licht, 
wij danken U voor het geschenk van de ster die nooit dooft: 
Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. 
Laat deze een baken zijn voor onze levensreis. 
Genees onze verdeeldheid en breng ons dichterbij het licht, 
zodat wij onze eenheid in U mogen vinden. 
Amen.   

Bid ook voor…

 • Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
 • Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.
In Hem verbonden,
Mieke, Hein, Jan en Willeke

Dag bidders die vorig jaar mee hebben gedaan met de Week van Gebed!

Wij willen jullie weer van harte uitnodigen om aan te haken bij de (online) editie van dit jaar! Dit keer van 16-23 januari. Meer informatie vind je hieronder en je kunt je heel gemakkelijk aanmelden door deze mail te beantwoorden met: ik bid mee! Je ontvangt in deze week dan elke ochtend om 7.00 uur een gebedsmail.
Stuur deze informatie gerust door naar anderen, binnen en buiten je eigen kerkverband. Iedereen is welkom om aan te haken!
Hartelijke groet,
Hein, Mieke, Jan en Willeke

Bid jij thuis mee met de Week van Gebed voor Eenheid? (16-23 januari)
In de week van 16-23 januari is het de Week van Gebed voor Eenheid. In Barneveld doen we hier al jaren aan mee met leden van verschillende kerken. Corona weerhoudt ons niet en daarom dagen wij elke Barnevelder uit om (net als vorig jaar) vanuit huis mee te bidden. Want wat is eenheid juist in deze tijd belangrijk! Laten we de kracht van gebed niet onderschatten en samen God zoeken, op welke plek we ons ook bevinden.Doe je mee? Dan ontvang je elke dag van de week een berichtje in je mailbox met gebedspunten, een stukje uit de Bijbel, een luisterlied en een gebed dat je kunt bidden. Het wereldwijde thema dit jaar is Licht in het duister n.a.v. Mattheüs 2.Aanmelden kan heel simpel door ‘ik bid mee’ te sturen naar barneveldgebedsweek@gmail.com. We zien naar je uit!