Heilige Maria zuivering in Putten

PuttenPostadres:

Heilige Maria Zuivering
Brinkstraat 85
3881 BP Putten

Over deze kerk

De katholieke kerk in Putten, gelegen aan het centrum, is vernoemd naar de heilige Maria zuivering.

 

Bereikbaarheid

De kerk ligt in het midden van het centrum en is goed bereikbaar met de auto en met de fiets.

Parkeren

Naast de kerk ligt een parkeerplaats (gratis parkeren) met voldoende parkeerruimte.

 

Geschiedenis gebouw

De RK Kerk te Putten

Een stukje historie

Sinds mensenheugenis heeft er in Putten een katholieke kerk gestaan. Eerst was het een z.g. ‘eigenkerk’ van het grafelijk geslacht van Hamaland dat op de Veluwe en vooral in Putten vele bezittingen had. Dit vermoedelijk omstreeks het jaar 800 gestichte kerkgebouw is evenals een groot deel van de andere bezittingen door schenking in handen gekomen van het klooster Abdinchof te Paderborn. Dit klooster stelde een kellenaar aan die vanuit de z.g. ‘Kelnarij van Putten’ die bezittingen beheerde. De kerk is uitgegroeid tot de kerk die rond 1608 is overgenomen door het protestantisme en sindsdien is geworden tot wat we nu kennen als de ‘Oude kerk’. De kerk was gewijd aan de H. Pancratius en is een ‘eigenkerk’ gebleven tot de overname door de staat van alle kloosterbezittingen in de ‘Franse tijd’. De overgebleven katholieken die trouw bleven aan hun geloof verloren dus rond 1600 hun kerk. Gelukkig konden zij in de kelnarij terecht waar de voormalige tiendschuur was omgebouwd tot kapel. Deze kapel bleef als kerkje in gebruik tot de inzegening van het huidige kerkgebouw in 1939. Tijdens de oorlogsjaren is de oude kapel afgebroken.

De bouw van een nieuwe kerk en pastorie was dringend noodzakelijk omdat de oude kelnarijgebouwen bouwvallig en onbewoonbaar waren geworden. Vanaf 1936 werden er plannen gesmeed voor nieuwbouw. Pas onder de bezielende leiding van Pastoor Van Dalen werden die plannen in 1938 omgezet in daden. Door de bouwkundig adviseur van het aartsbisdom, dhr. Starmans, werd het ontwerp gemaakt dat door architect Hardeman uit Arnhem werd uitgewerkt. Er werden geldmiddelen gezocht en gevonden en in oktober 1938 werd het bouwen gestart met het graven van de bouwput. Op 3 december van dat jaar werd onder grote belangstelling de eerste steen gelegd. Al op 8 mei van het volgende jaar kon het nieuwe kerkgebouw plechtig door Aartsbisschop De Jong worden ingezegend. Het kerkgebouw wordt nog steeds gebruikt door de katholieke geloofsgemeenschap van Putten terwijl de pastorie als zodanig in gebruik is gebleven tot het overlijden in 2016 van de laatste pastoor van Putten, Pastoor Albert Rubrech.

 

Het kerkgebouw

Het gebouw is een eenvoudige zaalkerk met toren, midden aan de voorzijde, waar zich onder in de toren de hoofdingang en portaal bevinden. Aan de zijkant van de toren bevindt zich een traptorentje dat toegang geeft tot de hogere verdiepingen met orgel en luidklok. De kerk is geheel uit baksteen opgemetseld met gemetselde pilaren die de gangpaden aan weerszijden scheiden van het middenschip. Aan de achterzijde is het rechthoekig priesterkoor met links de sacristie. De gewelven zijn netjes gemetseld met geslepen graat en gesloten met een sluitring van metselwerk. In de kerk omhoogkijkend ziet men een imposant lijnenspel van bogen en ribben, zowel in het schip als boven het priesterkoor en de gangpaden aan de zijkanten. Een licht geknikt zadeldak dekt het gewelf aan de buitenkant af. In de ramen zijn glas-in-loodmedaillons geplaatst die afkomstig zijn uit het oude kerkje bij de kelnarij. De medaillons tonen afbeeldingen van diverse personen die in de kerkgeschiedenis een rol hebben gespeeld. Ze zijn in 1908 gemaakt door glazenier Otto Mengelberg uit Utrecht. Het kerkgebouw is via een gemeenschapsruimte verbonden met de pastorie waarmee het een architectonisch geheel vormt.