Liturgieboekje eucharistieviering 1 augustus 2020 vanuit Leusden

Liturgie voor de 18e zondag door het jaar A, 1 augustus 2020

Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers.

Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken.

Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantor.

Hier volgt de orde van dienst:

Intredelied: Wij treden biddend in uw licht GvL 558

Wij treden biddend in uw licht,

op U is onze hoop gericht,

die alles wat op aarde leeft

te allen tijd uw liefde geeft.

 

God, Vader, die van eeuwigheid,

het heil der mensen hebt bereid,

geef dat uw alverlossend woord

in groot vertrouwen wordt aanhoord.

 

God, Zoon, die door uw offerdood

de deur naar ’t leven weer ontsloot,

wij vragen dringend altijd weer:

Bewaar ons in uw liefde, Heer.

 

God, goede Geest van heiligheid,

die ieder mens in liefde leidt,

brengt allen samen en bewerk

de eenheid van de christenkerk.

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis gesproken met aansluitend:

Heer ontferm U over ons – Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons – Christus, ontferm U over ons

Heer ontferm U over ons – Heer ontferm U over ons

Lofzang: Zingt van de Vader die in den beginne GvL 381

Zingt van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:

Houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luistert naar Hem het woord van alzo hoge:

Houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

Houdt Hem in ere!

Eerste lezing: Jesaja 55,1-3

Zo spreekt God de Heer: ‘Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven.‘

Woord van de Heer – Wij danken God.

Antwoordpsalm: 1451

Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.

 Al uw werken spreken uw lof, dankbaar zegenen wij uw getrouwen;

sprake gaat van uw goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen.  

Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.

 Aller ogen wachten op U die het voedsel geeft, altijd weder

Gij opent uw hand en verzadigt uit uw overvloed alles wat leeft.

Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.

Gerecht is de Heer in zijn wegen, genadig in al wat Hij doet;

de Heer is wie Hem aanroept nabij, elk die Hem aanroept in vertrouwen.

Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.

Tweede lezing: Romeinen 8,35.37-39

Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?

Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Gezongen vers vóór het Evangelie: Niet van brood alleen GvL 254

Refrein: Halleluja, halleluja!

Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.

Halleluja, halleluja!

Refrein: Halleluja, halleluja!

Uw woorden, Heer, zijn Geest en leven.

Refrein: Halleluja, halleluja!

Gij hebt woorden van eeuwig leven,

Refrein: Halleluja, halleluja!

Evangelie: Matteüs 14,13-21

In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.’ Het is niet nodig dat zij weggaan – zei Jezus hun – geeft gij hun maar te eten.’ Doch zij antwoordden:’Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.‘ Waarop Jezus sprak: ‘Brengt die dan hier.’ En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.

Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven
Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden
Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen.

Gezongen acclamatie bij de voorbede:

Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, O Heer

Bereiden van  de tafel

Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

allen:        Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Gezongen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Gesproken door allen, na de consecratie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredesritus
Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.

Breken van het Brood – gezongen GvL 331

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Tijdens de communie:

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est (Waar vriendschap is en liefde, daar is God)

Slotzang: U, Heer zij lof gebracht  GVL 636

U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere!

wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren.

Al wat Gij geeft,

alles wat ademt en leeft,

wil U, zijn Oorsprong, vereren.

Wie in Uw liefde woont, heiligen engelen koren,

wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde herboren,

zingt duizendmaal,

zingt het hoogheilig koraal:

Heilig is God in den hoge!