Nieuwe maatregelen omtrent kerk open i.v.m. Corona

In pdf: Corona-informatiebrief 4 mei 2021 kerk

Corona-informatiebrief 4 mei 2021
Aan:
Alle leden van de pastoraatsgroepen
Alle leden van de locatieraden
Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers
Alle uitvaartwachten
Alle emeriti en assistenten
Alle contactpersonen van de koren
Alle contactpersonen van de kosters
De secretariaten van alle locaties
Zeist/Leusden, 4 mei 2021

Beste medeparochianen,

Deze week is er geen persconferentie geweest. Gezien het nog steeds hoge aantal besmettingen en
de overvolle ziekenhuizen, zijn er door de Rijksoverheid geen nieuwe versoepelingen afgekondigd.
Ook onze bisschoppen vragen om die reden om voorzichtigheid en terughoudendheid. Toch hebben
wij voor jullie een paar mededelingen, waarin we ook perspectief willen bieden.
Beperkte verruiming kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft
het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor kerkgebouwen die meer dan
300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van heden maximaal 10% van
het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en
huwelijksvieringen.

De 10%-regel is van toepassing op de volgende locaties:
Locatie Aantal reguliere
zitplaatsen
Max. aantal
aanwezigen
Achterveld 500            50
Barneveld 350             35
Leusden 350                35
Nijkerk 450                 45
Zeist 463                      46

Kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijven beperkt tot 30 personen
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering
aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30 personen.Bij uitvaarten blijft gelden: de afgesproken maximale capaciteit op 1.5 m.

Voor uitvaarten is er niets gewijzigd. Hier blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform
eerder gemaakte afspraken!).
Samengevat:
Soort viering Aantal personen
Reguliere vieringen weekend + doordeweeks
+ dopen en huwelijken
→ Minder dan 300 zitplaatsen: max. 30 personen
→ Meer dan 300 zitplaatsen: 10%

Uitvaarten → Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Doordeweekse vieringen worden geleidelijk opgestart (Barneveld en Maarn)

Na Pinksteren zullen de doordeweekse vieringen voorzichtig worden opgestart, te beginnen bij
Barneveld (dinsdag 25 mei) en Maarn (vrijdag 4 juni). Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen
we het door de weeks vieren in andere kerken opnieuw afwegen.

Waarom alleen pastores communie uit mogen reiken bij vieringen

Ons is de vraag gesteld, waarom de parochiële voorgangers niet mogen voorgaan in de Woord- en
Communievieringen. Die vraag is begrijpelijk. We houden ons echter aan de maatregelen van het
bisdom. Zij heeft hierin nog geen versoepelingen aangekondigd.

Het uitreiken van de communie in zorgcentra en tehuizen is eveneens voorlopig voorbehouden aan
pastores.
Na uitvaarten geen koffiedrinken in onze parochiecentra
We beseffen dat het koffiedrinken na een uitvaart een uitzondering vormt op de coronamaatregelen
van de Rijksoverheid. Als parochie hebben wij ervoor gekozen, vanwege de veiligheid, om hiervoor
niet onze parochiecentra ter beschikking te stellen. Bovendien zijn onze parochiecentra ook nog
gesloten voor alle parochieactiviteiten en vergaderingen.

Vraag aan onze locatieraden
Een vriendelijk verzoek aan onze locatieraden: willen jullie deze informatie in ieder geval ook
doorsturen naar de kosters, de coronateams en degenen die belast zijn met het aanmelden voor een
viering? Hiervoor alvast hartelijk dank!
Oproep van paus en bisschop te bidden voor einde coronapandemie
Paus Franciscus en kardinaal Eijk hebben ons in deze mei (Maria)maand opgeroepen te bidden voor
een spoedig einde van de coronapandemie. De schokkende beelden uit Brazilië en India raken ons
allemaal, maar ook dichtbij zijn er nog steeds mensen die lijden aan de gevolgen van dit virus. En het
geweldige werk van vele zorgverleners heeft onze grote waardering.
Bidden we voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van
besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten we
ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in God’s Hand te leggen op
voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen. Amen
(gebed van kardinaal Eijk)

Namens pastoraal team en parochiebesturen wil ik jullie allemaal veel sterkte en volharding wensen en heel graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann