Vesperviering 19.00 uur woensdag 24 maart 2021

Op Aswoensdag begint in de kerk de tijd van uitzien naar Pasen. Ook dit jaar vieren de kerken van Leusden die tijd samen, door wekelijks een vesper te organiseren.

Voorgangers uit de verschillende gemeenschappen gaan voor.

Het thema van de vieringen is dit jaar Barmhartigheid. De ‘zeven werken van barmhartigheid’ zijn in de kerk een eeuwenoude traditie.

Elke vesper staat een van deze werken centraal.

Elke woensdag om 19.00 uur online vanuit de St. Jozefkerk in Achterveld.

https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in PDF: vesperviering 24 maart 2021 40dgn def

Liturgieboekje in Word:

Vesper 40 dagentijd – Woensdag 24 maart 2021

19.00 uur – St. Jozefkerk Achterveld

Voorganger Peter Hommes (Koningshof)

Lector Annie Oostveen

Dirigent: Annemiek van der Niet

Zang: An Boersen, Jeanne Kok en Wim Tijmensen

Orgel, Piet Oudejans of piano, Matijs de Roo

Thema: Ik was gevangen

Welkom

Openingslied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd ( Iona nr. 44)

Neem de plaats, de ruimte en de tijd

ieder hier incluis.

Maak de plek waar wij nu zijn,

tot uw eigen huis.

 

Neem de tijd en noem me bij de naam.

Neem de tijd, maak heel

wie ik ben en wat ik was,

wat mijn ziel verdeelt.

 

Neem de zwaarte van mijn hart

neem mijn diepe spijt

en raak met uw eenheid aan,

wat mijn aandacht splijt.

 

Neem het kleine kind in mij

dat de groei niet waagt,

laat uw zoon mijn baken zijn,

help mij recht te staan.

 

Neem mijn gaven en talent,

neem wat zich ontplooit.

Neem mijn leven, maak het groot,

dat ik word en ben.

Begroeting

Gebed

Lied: Plaats van ontferming (Iona nr. 5)

Refrein:     Christus woont waar liefde heerst.

Voor verdrukten is Hij toch het eerst

een trooster die ten diepste wil zijn

een plaats van ontferming in hun pijn.

Wees met de vreemdeling begaan.

Laat toch het onrecht niet meer bestaan:

mannen en vrouwen, berooid en ontheemd,

van leven zo moe, van liefde vervreemd. Refrein

 

Wees toch een schuilplaats

voor het kind

dat in geen huis

geborgenheid vindt.

Wees toch voor ouders,

verscheurd door gemis,

een trooster die als een lotgenoot is. Refrein

 

Voor wie ontgoocheld is, verward,

angstig, alleen, verwond in het hart,

voor wie de weg zoekt,

maar aarzelt en wacht,

wees iemand die meegaat, diep in de nacht. Refrein

Lezing Bestaat toeval? Door een ex-gedetineerde

Bestaat toeval? Ik geloof niet meer in toeval. Voordat ik vast kwam te zitten ging het mij goed af. Ik verdiende genoeg geld, zwierf over heel de wereld. Ik deed het goed. Ik had God niet nodig. Daar werd ik regelmatig door mijn ouders op gewezen. Mijn moeder zei vaak: “je vergeet toch niet te bidden?” Ik dacht: “als ik net zo oud ben als u, heb ik nog tijd genoeg.” En toen gebeurde iets waardoor ik in de gevangenis terecht kwam. Daar had ik nooit aan gedacht, ik in de gevangenis. Ik was boos, ik ging overal tegen in, ik wilde mijn recht halen. Mijn ouders zijn allebei al gestorven, ik dacht vaak aan hen, maar niet aan de waarschuwing die ik zo vaak kreeg van mijn moeder.

Totdat ik zondagsmorgens mijn rondje ging lopen, en langs de ingang van de kerk liep. De dominee zei: “Goedemorgen, kan ik u verwelkomen?” Maar ik wilde hem niet horen. Toen ik weer langs liep zei de dominee weer: “Kom gerust binnen”. En ik ging naar binnen. Die zondagmorgen heeft mij weer bij Jezus gebracht. Ik ging weer bidden en vragen of Hij mij helpen wilde, en dat deed Jezus. Ik kreeg weer rust van binnen. Wij kunnen niet zonder Jezus, maar wat er ook gebeurt in ons leven, Zijn bedoeling is altijd om ons weer op het juiste pad te brengen. En zo gebeurde het, dat ik jongens mee ging nemen naar de kerk. Dat ik hen vertelde van de dominee en de pastorale hulp en de vrijwilligers, die ook proberen je vragen te beantwoorden. Mijn weg was, door de gevangenis heen, naar het goede pad.

Lied: Psalm 103, zie LB 103d, GVL 103”

Refrein:         Barmhartige Heer, genadige God

Ja wat de hemel is voor de aarde,

dat is zijn liefde voor hen die geloven. Refrein

 

Zo ver als het oosten van het westen vandaan is,

zo ver van ons af werpt Hij al onze zonden. Refrein

 

Hij kent ons toch Hij is niet vergeten,

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aard. Refrein

 

Mensen, hun dagen zijn als het gras,

zij bloeien als bloemen in het open veld;

dan waait de wind – en zij zijn verdwenen. Refrein

 

Maar duren zal de liefde van God

voor allen die zijn verbond bewaren,

zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein

Lezing: Handelingen 5: 12-21 NBV

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten.
’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.

Overweging

Lied: Zoekend naar licht, hier in het duister (Liedboek 1005)

Zoekend naar licht, hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons Uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Refrein:     Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht

schijn ook vandaag, hier in dit huis.

 

Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen,

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord. Refrein

 

Zoekend naar brood lijden zij honger,

zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

U bent de Vredevorst. Refrein

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats, door U gebouwd. Refrein

Voorbede

Gezongen:

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook

Zie in ons het verlangen een mens te zijn van u

Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open

Acclamatie na elke voorbede:

Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Afsluiting:

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook

Zie in ons het verlangen een mens te zijn van u

Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open

Zending en zegen

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal (t. Oosterhuis, m. Oomen)

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroom voor allen.

 

Daar bouwen wij veilige buurten,

wonen dooreen in wijken van vrede.

Geen kinderen zullen daar sterven

in schaduw van bomen

oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

 

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.