Coronamaatregelen

×

Nieuwe maatregelen 24 oktober 2022:

In PDF:

In PDF: Corona-informatiebrief 25 februari 2022

Zeist/Leusden, 25 februari 2022

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de verplichtingen om 1.5 meter
afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Er geldt dus géén
maximale capaciteit meer. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden verder
versoepeld. Enkele aandachtspunten zetten we hieronder op een rijtje.

Aswoensdag
Voor het uitdelen van het askruisje draagt de pastor een mondkapje. Er kan gekozen worden voor
het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd.

Uitreiken communie
• Degene die de gaven aandraagt naar het altaar of de ciborie uit het tabernakel haalt, zorgt voor
gedesinfecteerde handen.
• De ciborie/communieschaal wordt, wanneer deze op het altaar staat, afgedekt met een
corporale.
• De voorganger reinigt vooraf grondig zijn handen, alvorens hij de communie gaat uitreiken.
• Alleen de voorganger kan iemand aanwijzen die hem/haar assisteert, bijvoorbeeld een
concelebrant of lector. Ook hij/zij reinigt vooraf grondig zijn/haar handen.
• Degene die de communie uitreikt, draagt een mondkapje.
• Uit hygiënisch oogpunt drinkt alleen de priester uit de kelk.
• Tongcommunie is toegestaan. Mocht degene die de communie uitreikt de mond/lippen/tong van
de ontvanger raken, dan reinigt hij/zij daarna opnieuw de handen.
• Het communiescherm en – pincet hoeven niet meer te worden gebruikt. Vriendelijk verzoek om
deze wel zorgvuldig te bewaren.

Gebruik wijwater
Wijwater mag weer op de normale wijze worden gebruikt. De wijwaterbakjes kunnen worden gevuld,
ververs het water hierin regelmatig.

Koffiedrinken en maaltijden weer mogelijk
Koffiedrinken na de viering en het nuttigen van maaltijden zijn weer toegestaan. Gebruik bij voorkeur
nog voorverpakte melk, suiker en koekjes.

Handcontact vermijden bij vredeswens en collecte
De pandemie is nog niet voorbij. De regels van de overheid ter vermijding van handcontact, worden
door de bisschoppen overgenomen. Dat betekent dat:
• gelovigen elkaar nog géén hand geven bij de vredeswens;
• er aan het eind van de viering bij de deur wordt gecollecteerd of er gebruik gemaakt wordt van
de Givt-app.
En verder: registreren, desinfecteren, ventileren
• is registreren niet meer nodig;
• wordt bij binnenkomst van kerk of parochiecentrum de mogelijkheid geboden om de handen te
kunnen desinfecteren;
• blijft ventilatie van groot belang.

Rekening houden met elkaar
We willen, samen met onze bisschoppen, benadrukken dat het nodig is om ons nog steeds aan de
bekende adviezen te houden die verspreiding van het virus aantoonbaar beperken (hygiëneregels,
geen handen schudden, ventileren en thuisblijven bij verkoudheidsklachten). Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die, omwille van bijv. een kwetsbare gezondheid, afstand willen houden
en/of een mondkapje dragen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie
veilig mee kan vieren.

Dank en waardering!
Terwijl we deze corona-informatiebrief schrijven hoor ik dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. De
dialoog heeft het op dit moment helaas nog niet gewonnen. Ik zou met u willen bidden “dat de
leiders met Gods Geest wijsheid en inzicht mogen ontvangen, opdat ze welgemeend naar wegen
zoeken om vrede te bevorderen.” Er zal helaas altijd wel iets zijn dat ons in de greep houdt, of het nu
een pandemie is, of oorlog(dreiging). Wat ik wel heb geleerd in de afgelopen twee jaren hoe
belangrijk het is dat we elkaar blijven vasthouden. Dat we elkaar moed en vertrouwen blijven
inspreken.

Ik wil namens de parochiebesturen en het pastoraal team heel veel waardering uitspreken voor de
zorgvuldigheid waarmee u in de afgelopen twee jaren bent omgegaan met de corona-voorschriften.
Ondanks het verschil in mening en visie stond bij ons altijd het belang van de gezondheid voorop.
Maar het was een moeilijke tijd voor veel mensen in veel verschillende situaties. Van harte hoop ik
dat in alle opzichten in onze wereld het licht sterker mag zijn dan de duisternis. Laten we ons
daarvoor blijven inzetten, en niet te vergeten: laten we voor elkaar blijven bidden. Het ga u allen
bijzonder goed en heel graag tot ziens!

Hartelijke groet namens parochiebesturen en pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann

In PDF: Corona-informatiebrief 27 januari 2022

Zeist/Leusden, 27 januari 2022

Beste medeparochianen,

Goed nieuws! Ondanks het feit dat we nog niet van corona af zijn en voorzichtigheid geboden blijft,
zullen we, in lijn met de berichten van de Rijksoverheid, per direct gaan versoepelen.

LITURGIE
Vieringen op zaterdagavond
Met ingang van zaterdag 29 januari 2022 mag er ook weer op zaterdagavond worden gevierd.

Uitreiken communie
De voorganger reikt de communie uit met een pincet of met goed gereinigde handen. Hij/zij gebruikt
daarbij het communiescherm en een mondmasker type 2. Het uitreiken van de communie kan ook
zonder communiescherm, dan wordt een FFP2 masker gedragen.
De voorganger kan, indien nodig, een lector of vrijwilliger aanwijzen om te assisteren. Ook de
assistent reinigt de handen en draagt een FFP2 masker. De locatieraad draagt hier zorg voor. Zijn er
géén FFP2 maskers aanwezig, dan kan de voorganger géén assistent aanwijzen en reikt hij/zij de
communie uit vanachter het communiescherm. De verantwoordelijkheid in deze ligt bij de
voorganger.

Tongcommunie is nog niet toegestaan.
Koorzang en samenzang zijn weer mogelijk
• Koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren. Zingen tijdens vieringen is weer toegestaan, mits
er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in
zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw (dus bijv. een
parochiecentrum) gelden de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het
verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. We vertrouwen erop dat de
locatieraad hierop toeziet.
• Samenzang is weer toegestaan.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, toch willen we dat bij
kinderkoren wel dringend adviseren.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Vieringen en activiteiten tot 22.00 uur
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.

Ventileren
Voorafgaand aan een viering moet er minstens een half uur goed geventileerd worden, dat wil
zeggen: 2 ramen/deuren tegen elkaar open. We beseffen dat er veel warmte verloren gaat maar dat
is de enige manier om veilig te kunnen samenkomen. Ook tijdens en na de viering blijft ventilatie van
belang.

Anderhalve meter
Het spreekt voor zich dat we in alle ruimten, zoals kerk, parochiecentrum en sanitaire voorzieningen,
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Beperk in de sacristie de inloop van verschillende
medewerkers, zodat ook daar 1.5 m. afstand kan worden gehouden. De misdienaars kunnen na het
omkleden alvast in de kerk gaan zitten.

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het maximum aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum is gelijk aan het aantal personen dat
maximaal op anderhalve meter van elkaar in die ruimte kan samenkomen. Dit geldt voor alle
vieringen (ook uitvaarten, huwelijken en doopvieringen) en bijeenkomsten. Vermeld, voor het
gemak, in de parochiecentra het maximaal aantal aanwezigen op de deur van de ruimte.

Bij alle bewegingen door de ruimte (zoals kerk, sacristie, parochiecentrum, sanitaire voorzieningen)
dragen we een mondkapje.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten
Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door
meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Alle bijeenkomsten moeten worden aangemeld bij de beheerder/locatieraad; dit dient tevens als
registratie (gegevens van één contactpersoon zijn voldoende).

Koffiedrinken en maaltijden alleen buiten
Koffiedrinken en maaltijden voor of na een viering zijn binnen niet toegestaan, ook niet na een
uitvaart. Buiten mag het wel. Bij gebruik van een tent staan drie zijden van de tent open.

Gebruik kerk of parochiecentrum door derden
Verhuur/gebruik van het parochiecentrum aan/door derden is toegestaan. Daarbij houden
huurders/gebruikers zich aan de maatregelen van de parochie. De huurders/gebruikers zijn zelf
verantwoordelijk voor zowel het naleven hiervan, de parochie is niet aansprakelijk.

Essentieel blijft het volgende
• Voor iedereen geldt: bij verkoudheidsklachten, blijf thuis. Ook als je negatief getest bent.
• Alle hygiëneregels blijven gehandhaafd (mondkapjes, handen wassen)
• Goed ventileren is essentieel.
• Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Ik hoop dat we elkaar blijven vasthouden…

Met u ben ik ontzettend blij dat er opnieuw versoepelingen mogelijk zijn in de maatschappij en ook
in de kerk. En dan de open deur: natuurlijk blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid heel belangrijk. Ik
merk in gesprekken met mensen dat er vele, soms heel uiteenlopende meningen, visies en ook
gevoelens zijn rondom corona en alle maatregelen. In sommige gevallen raken mensen en families
soms pijnlijk verwijderd van elkaar. Als maatschappij, maar uiteraard ook in ons parochieleven hoop
ik dat we telkens weer begrip voor elkaar proberen te vinden ook al is dat soms moeilijk. We zijn het
helemaal niet gewend om geknecht te worden en beperkt in ons doen en laten. Namens pastoraal
team en parochiebesturen wil ik daarom ook nu weer heel veel waardering en respect uitspreken
voor de wijze waarop we in onze geloofsgemeenschappen zijn omgegaan met beperkingen. En
respect voor de wijze waarop mensen soms heel creatief zijn geweest om toch nabij te kunnen zijn.
Laten we elkaar vasthouden…, de band van ons geloof is niet besmettelijk. Of toch wel?… op een
goede manier….hoop ik dat we elkaar blijven inspireren en bemoedigen, wetend en beseffend dat
het Christus is die ons nooit zal loslaten. Het ga u allen bijzonder goed!
Namens parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas, en namens het pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann

In PDF: Corona-informatiebrief 11 januari 2022

Zeist/Leusden, 11 januari 2022

Beste medeparochianen

In onze vorige brief waarin we de sluiting van de kerken voor de drie weekenden rond kerst en de
jaarwisseling hebben aangekondigd, spraken wij de hoop uit dat we wellicht per 16 januari a.s. weer
fysiek samen zouden kunnen komen om te vieren. We willen jullie bedanken voor de getoonde
flexibiliteit en inzet in deze moeilijke periode, en begrip voor dat moeilijke besluit.

Het bijwonen van vieringen weer mogelijk

We zien nu inderdaad, dat de boostercampagne zodanig is gevorderd dat de meeste mensen die
onze kerken bezoeken, deze boostervaccinatie inmiddels hebben ontvangen. Hoewel de
besmettingscijfers nog steeds oplopen en voorzichtigheid zeker geboden blijft, achten wij het toch
verantwoord om nu inderdaad per 16 januari a.s. de kerken weer te openen, volgens het protocol
dat we hieronder beschrijven.

Mochten een locatieraad en pastoraatsgroep het niet zien zitten om het toelaten van mensen bij
vieringen op een veilige manier te organiseren, dan hoeft dat voorlopig niet. In dat geval vragen we
de locatieraden om voor 14 januari a.s. dit te laten weten aan Maico Kramer,
m.kramer132@chello.nl.

De belangrijkste maatregelen nog even op een rij:
• Zolang er een avondlockdown is, zijn er alleen vieringen overdag.
• Bij een reguliere viering zijn maximaal 50 personen op 1.5 meter toegestaan, reserveren is
noodzakelijk.
• Voor uitvaarten geldt een uitzondering van max. 100 personen op anderhalve meter (dus in
onze gebouwen de maximale capaciteit op anderhalve meter).
• Geen samenzang, geen koorzang, aantal koorzangers is max. 4 en als de dirigent meezingt 3.
• Er zijn geen koorrepetities, alleen de cantoresgroep mag oefenen met max. 4 personen.
• Ook in deze wintertijd moet er geventileerd worden, ramen/deuren staan tegen elkaar open.
• Tijdens de viering moet de heteluchtverwarming uit, radiatoren mogen aanblijven.
• De parochiecentra zijn alléén open voor uitvaartgesprekken en pastorale gesprekken.
• Alle activiteiten en vergaderingen vinden online plaats of worden opgeschort.
• Er is geen koffiedrinken, ook niet buiten.
• Alle andere bestaande maatregelen blijven van kracht: de anderhalve meterregel, het
placeren, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de
basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Het pastorale programma afstemmen op de pandemie

We zijn ons ervan bewust dat we de komende jaren met name in de koude maanden te maken zullen
krijgen met besmettingsgolven. Het is demotiverend wanneer we steeds activiteiten moeten
afzeggen of uitstellen. Daarom zal het pastoraal team in samenwerking met de pastoraatsgroepen
gaan kijken hoe we het pastorale aanbod kunnen aanpassen aan de pandemie, waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan het aanbieden van najaars- en winteractiviteiten in de lente en zomer.

Voor eventuele vragen is Maico Kramer beschikbaar via: m.kramer132@chello.nl.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen. We gaan sámen vol goede moed het
nieuwe jaar in, waarbij ik jullie van harte Gods zegen toewens,
Namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,
Pastoor Harrold Zemann