Vieringen Palmzondag en Pasen

Berichtgeving over Palmzondag, de Goede Week en Pasen  (zie ook deze in pdf: Vieringen Goede Week en Pasen 2020 brief SL

Leusden, 20 maart 2020

Beste medeparochianen,

Het pastoraal team heeft het pijnlijke besluit moeten nemen dat, vanwege het coronavirus, de geplande vieringen met Palmpasen, in de Goede Week en Pasen geen doorgang kunnen vinden. Hierin staan we op een lijn met het beleid van de Nederlandse bisschoppen.

Als pastores hebben wij overlegd hoe wij deze tijd toch invulling kunnen geven en onze verbondenheid met onze medeparochianen gestalte kunnen geven.

Op Palmzondag, in de Goede Week en met Pasen zullen er vieringen zijn in de St. Jozefkerk in Leusden, waarin stagiair Paulus Tilma en ik voor zullen gaan. Deze vieringen zijn live te volgen via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11062 , En via Facebook (aanklikken ‘vind ik leuk’: St. Lucas Parochie of St. Maartenparochie).

Na afloop zullen deze vieringen ook op de website worden geplaatst. Vergelijkbaar dus met de wijze waarop dat nu al gebeurt met de dagelijkse gebedsvieringen en de eucharistieviering op zaterdag.

Het lijkt ons goed en ook verantwoord om bij elke viering van iedere locatie één persoon van onder de 60 jaar, die géén ziekteverschijnselen vertoont (verkouden, hoesten, keelpijn, koorts), uit te nodigen om mee te vieren. Aanwezigen zitten verspreid in de kerk, zo wordt de onderlinge verbondenheid toch zichtbaar. Het is aan de pastoraatsgroepen om deze mensen te vragen en ook te benadrukken dat het per viering om één persoon per locatie gaat. In het kader van ieders gezondheid proberen we verantwoorde keuzes te maken.

Nadere informatie per viering:

 Palmzondag 5 april 11.00 uur

De vertegenwoordigers van de gemeenschappen worden gevraagd de palmtakjes mee te nemen voor palmwijding. Na de viering kunt u ze meenemen en op een plaats neerzetten (bijvoorbeeld in de dagkapel) waar mensen ze kunnen komen halen. Wij vragen u om het zodanig te doen en te regelen dat er geen samenscholing kan ontstaan.

 Witte Donderdag 9 april 19.30 uur: eucharistieviering

 Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur: kruisweg

 Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur: kruisverering

 Paaszaterdag 11 april 21.00 uur: Paaswake.

Wij vragen de vertegenwoordigers om de paaskaarsen mee te nemen. Zij zullen tijdens de wake worden gewijd en aangestoken. Het doopwater laten we, gezien de omstandigheden, nu achterwege.

 Paaszondag 12 april 11.00 uur: eucharistieviering

 2e Paasdag, 13 april: geen viering

Wij zijn van plan om, indien de aanwezige parochianen er geen bezwaar tegen hebben, na elke viering een foto te maken van iedereen afzonderlijk. Van deze foto’s wordt een collage gemaakt, die gepubliceerd zal worden op onze websites en Facebookpagina’s, om zo de vieringen een ‘gezicht te kunnen geven van verbondenheid’.

Wat betreft de Heilige Oliën: de jaarlijkse Chrismamis (oliewijding) in Apeldoorn gaat niet door. In plaats daarvan zal de bisschop met een beperkt aantal medewerkers vieren in de kathedraal. De olie zal daarom niet snel kunnen worden verspreid. De ‘oude’ olie kan zolang worden gebruikt en later worden ingeleverd of meegegeven aan een van de pastores. Ik zal zorgen voor een passende verbranding.

Mochten er vragen zijn dan kunt u ze gerust stellen. U mag dat doen via het secretariaat in Leusden, secretariaat@stlucas.nu of aan mijzelf, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl.

Ik wil u namens het pastoraal team bedanken voor uw medewerking en uw goede zorgen voor de gemeenschap in deze warrige tijd, en veel sterkte wensen.

Blijf gezond en heel graag tot ziens,

pastoor Harrold Zemann