Informatiebulletin status fusie Nr. 1, woensdag 13 maart 2024

×
Ga terug naar het overzicht

Beste medeparochianen,
Voor u ligt het eerste informatiebulletin met daarin informatie over de status/voortgang van de fusie. Vanuit verschillende locaties heeft het parochiebestuur het verzoek gekregen om de parochianen meer te betrekken bij de fusie. Daarom is in de bestuursvergadering van 7 maart jl. besloten om na elke vergadering een informatiebulletin uit te brengen.
Wat is er tot nu gedaan In het najaar van 2023 hebben de beide besturen, naast de reguliere vergaderingen, een aantal extra gezamenlijke vergaderingen gehouden. Daarin is besloten om vanaf 1 januari 2024 gezamenlijk te gaan vergaderen. Daarnaast is er in deze maanden een overzicht gemaakt van wat er, per portefeuille moet gebeuren om tot de fusie te komen. Dit heeft geresulteerd in een spoorboekje voor elke portefeuille waarin zowel alle acties staan omschreven als het tijdpad waarin deze gereed moeten zijn. De verschillende portefeuilles, waarin in de meeste gevallen zowel een bestuurslid van de St. Lucasparochie (SLP) als van de St. Maartenparochie (SMP) zitting hebben, zijn:
•communicatie: Tjeerd Mulder (SLP) en Rosella van den Hoeven (SMP);
•juridisch: Gerard Hoogervorst (SMP);
•vastgoed: Kees van ’t Klooster (SLP) en Dimitry Melchiors (SMP);
•secretaris: Marjon Duurland (SLP) en Gerard Hoogervorst (SMP);
•personeel: Johannes Tuinhof (SLP) en Ginette van de Grootevheen (SLP);
•financieel: Frans Smout (SLP) en Olaf Kesler (SMP);
•pastoraal: Harrold Zemann en Johan Rutgers;
•vicevoorzitter: Johannes Tuinhof (SLP) en Peter Reinders (SMP).

Voortgang
Elke bestuursvergadering wordt aan de hand van het spoorboekje gecheckt of elke portefeuille qua planning op schema ligt. Het gaat te ver om hier alle punten uit het spoorboekje te benoemen, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan:
•de naamgeving van de gefuseerde parochie;
•het samenvoegen van de financiële administratie;
•inventariseren en mogelijk herverdelen werkzaamheden secretariaten,
•beheer van de gebouwen;
•werkzaamheden secretarissen inventariseren en stroomlijnen.
De beste werkmethodes kunnen we gebruiken voor onze nieuwe parochie. Er is al een heleboel werkt verzet, maar het zal nog een druk jaar worden voor beide parochiebesturen.
Huidige status
•In het najaar van 2023 zijn beide parochies ingelicht over de voorgenomen fusie.
•In elke editie van de Lucasbrief en de Mantel zullen de verschillende portefeuilles iets vertellen over hun spoorboekje. Zo heeft u al iets van ‘financieel’, ‘secretariaat’ en ‘communicatie’ kunnen lezen.
•Aan de parochianen is gevraagd om ideeën voor een mogelijke nieuwe naam van de parochie in te sturen. Er zijn in totaal 43 inzendingen geweest van een of meerdere namen.
•Er is een commissie samengesteld die drie namen zal selecteren. Deze namen worden, met motivatie, naar de bisschop gestuurd, hij zal een definitieve keuze maken.
•Er zijn gesprekken met de secretariaatsmedewerkers gevoerd om een goede inventarisatie te maken van de werkzaamheden.
•Er is een beschrijving gemaakt op welke wijze een machtigingsaanvraag (voor bijv. onderhoud) gedaan moet worden.

Informatiebulletin
Na elke bestuursvergadering zal er een informatiebulletin verschijnen. Het eerstvolgende bulletin verschijnt rond 18 april 2024.
Vragen
Heeft u vragen, neem dan contact op met de portefeuillehouders communicatie:
•Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie Sint Lucas, communicatie@stlucas.nu
•Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team, r.van.den.hoeven@ parochie-sintmaarten.nl

Tot slot
Wanneer het woordje ‘fusie’ valt dan hoor ik sommige mensen zuchten, en dat begrijp ik. Er is in het verleden enorm veel werk verzet om te komen tot één Sint Maartenparochie en één Sint Lucasparochie. En naast het vele werk gaf een fusie ook emoties. We gingen van een soms kleine zelfstandige parochie naar een mammoetparochie. Ondanks de moeite die het ook de parochianen heeft gekost, heb ik heel veel waardering gekregen voor velen onder ons die na de fusie hebben gezocht naar wegen van verbinding, want het besef groeide dat we elkaar als gelovigen en geloofsgemeenschappen heel hard nodig hebben.
Daarom hoor ik ook nu de ‘zucht’ van een aantal mensen. Alweer een fusie? Had het niet anders gekund?
Toch denk ik dat we deze stap zetten in het belang van het pastoraat. Al jaren zijn we één pastoraal team werkzaam in twee parochies, met twee besturen en ook twee vormen van beleid. Dat is niet altijd gemakkelijk. De huidige bestuursleden van beide parochies heb ik in het afgelopen jaar naar elkaar zien toegroeien, niet omdat het moest, maar omdat zij ook het belang zien van een goed functionerend pastoraat. Het is daarom in mijn ogen naast een juridische fusie veel meer een pastorale fusie. In deze tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft kunnen we van Harderwijk tot Zeist heel veel voor elkaar betekenen. Ik zie bij alle bestuursleden een grote inzet en betrokkenheid. En vooral de wens en de hoop dat we niet onzichtbaar zijn en dat we de geloofsgemeenschappen nabijheid kunnen blijven geven. Dat is ook mijn wens als pastoor: samen met de andere leden van het team, samen met de vele enthousiaste en begeesterde mensen die een pastorale taak hebben in onze parochie. Dat we zichtbaar en nabij blijven. En we willen natuurlijk blijven openstaan voor suggesties en adviezen, vragen en opmerkingen. Dank voor uw steun en betrokkenheid.
Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Ga terug naar het overzicht