PCI Sint Lucas

PCI is een afkorting voor Parochiële Caritas Instelling. Elke R.K. parochie heeft een PCI. Doel van de PCI is om waar nodig geestelijke en financiële bijstand te bieden aan parochianen en andere leden van de lokale gemeenschap. PCI St. Lucas maakt deel uit van de St. Lucas Parochie. De PCI St. Lucas is ontstaan na een fusie van 8 parochies in de regio Veluwe Vallei. Deze fusie is in 2011 voltooid. Sindsdien is er één PCI-bestuur en zijn er acht lokale werkgroepen Caritas, één in elke geloofsgemeenschap (Achterveld, Barneveld- Voorthuizen, Ermelo, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Harderwijk en Putten).

Werkwijze

De werkgroepen Caritas verlenen hulp waar deze gevraagd wordt in de lokale gemeenschap. Dit doen zij door noden te signaleren en mensen gericht te helpen, al dan niet door deze gericht door te verwijzen. Bij deze ondersteuning wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof of af- of herkomst. De hulp die wij verlenen is daarmee vrij toegankelijk maar niet vrijblijvend: wij verwachten van de hulpvragende dat deze er wel alles aan wil doen om zijn of haar problemen op te lossen.

De werkgroepen Caritas bestaan uit leden die geworteld zijn in de geloofsgemeenschap met interesse in en expertise op sociale binding en financiële en geestelijke hulpverlening.
Het PCI bestuur zorgt voor inhoudelijke sturing en ondersteuning en beheert de financiën van de werkgroepen. Vanuit het pastoraal team neemt de profielhouder diaconie van de parochie deel aan de vergaderingen van het PCI-bestuur. Het PCI-bestuur kan worden benaderd door een e-mailbericht te sturen naar de secretaris van het PCI-bestuur. Een contactformulier vindt u helemaal onderaan deze pagina.

Onze Missie

De Missie van de PCI Sint Lucas is:
“Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid”.

Dienstbaar vertalen wij met: we doen het samen met andere hulpverleners die dicht bij de specifieke doelgroepen staan.
De samenleving vertalen wij met: ons werkgebied is de hele samenleving waarbij de nadruk op het werkgebied van de parochie ligt.
Concrete noden en behoeften vertalen wij met: het geven van financiële en (im)materiële steun.


Ik wil hulp

Wat te doen als U een beroep wilt doen op Caritas/PCI? U heeft problemen die niet zijn op te lossen via de bekende kanalen van de maatschappelijke en sociale dienstverlening. Caritas/PCI kan u dan de helpende hand reiken. Samen kunnen we op zoek gaan naar de mogelijkheden, dit kan zijn u de wegwijzen naar de mogelijke oplossing. Of er kan op (heel) korte termijn beperkte financiële hulp worden geboden door middel van een kleine schenking of lening. Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap.


Ik ben hulpverlener
Ik ben hulpverlener en heb een cliënt die ik graag wil voordragen voor financiële ondersteuning? Neem contact met ons op via het contactformulier helemaal onderaan deze pagina. Vermeldt s.v.p. het telefoonnummer waar u rechtstreeks bereikbaar bent. Caritas werkt met vrijwilligers die u mogelijk alleen in de avonduren kan terugbellen houdt u daar rekening mee. Wij zullen na ontvangst van uw bericht z.s.m. contact met u opnemen.

Steun Caritas

  • Vrijwilligerswerk: U heeft wat tijd beschikbaar, voor huisbezoek aan personen die wat steun kunnen gebruiken. Inventariseren wat er nodig is. Meldt u dan aan.
  • Donatie – Schenking: U wilt het werk van Caritas/PCI mogelijk blijven maken, u kunt u gift, overmaken op RABO bankrekening 34.78.02.230 t.n.v. P.C.I. Sint Lucas, o.v.v. Donatie. (Wij zijn ANBI erkend).
  • Nalatenschap…: U kunt het werk van Caritas/PCI ook mogelijk blijven maken door in uw testament de P.C.I. Sint Lucas als begunstigde op te nemen. Schenken en Nalaten, wilt u een persoonlijk gesprek over de (fiscale) mogelijkheden, stuurt u dan even een bericht via onderstaand contactformulier.
  • Schenken en nalaten aan de P.C.I. Sint Lucas: De P.C.I. Sint Lucas financieel steunen door middel van schenkingen en/of begunstiging in een nalatenschap kan op verschillende manieren, die zowel voor de schenker als voor de PCI-Caritas aantrekkelijk zijn. Een eenmalige schenking, een periodieke schenking, een erfstelling en een legaat behoren hierbij tot de mogelijkheden. De Caritas/PCI heeft bij de Belastingdienst een ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Bijdragen kunnen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld worden van schenkings- of successierechten.
  • Eenmalige schenking: Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 52% van de schenking.
  • Periodieke schenking: Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. De jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder dat men rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum schenkingsbedrag. Wel moet per notariële akte minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag geschonken worden.
  • Erfstelling: Bij een erfstelling wordt de Caritas/PCI in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. De Caritas/PCI wordt voor een bepaald percentage meedeler in uw nalatenschap. De PCI-Caritas staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen. Na aftrek van de kosten deelt de Caritas/PCI met het door u vastgestelde percentage mee in de opbrengst van uw nalatenschap.
  • Legaat: Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling, zoals de PCI Sint Lucas nalaat. U omschrijft zelf welk deel van uw erfenis u wenst na te laten. De PCI Sint Lucas kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via testament hebt toegewezen.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De PCI Sint Lucas, is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan een ANBI, deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Contact

Via dit formulier neemt u contact op met het bestuur van PCI Sint Lucas. Heeft u een probleem en zoekt u de steun van Caritas/PCI? Vul dan het formulier in onder de kop Ik wil hulp op deze pagina. Zo kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten